Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-016 ОТ 23.03.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №012/26.02.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

23.03.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-106/25.02.2021г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ПУ-01-66-(4)/05.03.2021г. за инвестиционно предложение: "Вилно селище с обслужващи сгради /магазин и ресторант/" в ПИ 00607.13.186, м. Далджа, гр. Ардино, обл. Кърджали. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на вилно селище, което ще се състои от десет еднофамилни сгради за сезонно ползване, магазин и ресторант. Застрояването на сградите ще бъде от 1 до 3 етажа и озеленяване до 50%, на обща площ 5000 квадратни метра. Поземленият имот № 00607.13.186, м. Далджа, гр. Ардино, обл. Кърджали ще е електроснабден от съществуващата ел. мрежа, чрез кабелно отклонение и изграждане на нов БКТП. Водоснабдяването ще се извърши чрез напорен резервоар, разположен в от съседен имот, съгласно писмо на ВиК оператор. За пречистване на отпадъчните битово-фекални води е предвидено изграждане на пречиствателно съоръжение, като пречистената вода ще се използва за поливане. Ще бъдат запазени в максимална степен съществуващите дървесни видове. Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. Имотът граничи от изток и запад със съществуващ път. По време на строителството и експлоатацията, образуваните отпадъци ще се събират и извозват периодично за депониране на места, указани от Община Ардино.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение 1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-268-(1)/19.03.2021 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:
·     Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·     Да се спазват изискванията на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, с които се уреждат реда и условията за съгласуване от ВиК оператора на инвестиционния проект, присъединяване към ВиК мрежите и сключване на договор за присъединяване на имота към ВиК мрежата;
·     Качеството на водите за напояване да отговарят на изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г., за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35319

(Съобщението е изпратено на Община Ардино, БДИБР-Пловдив и Възложителят)