Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Изграждане на външен довеждащ колектор и пречиствателна станция за битови отпадъчни води на град Лъки”, в ПИ 44478.111.18 в землището на гр.Лъки, обл. Пловдив

19.03.2021

 Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на външен довеждащ колектор и пречиствателна станция за битови отпадъчни води на град Лъки”, в ПИ 44478.111.18 в землището на гр.Лъки, обл. Пловдив, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35483

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Лъки следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян.