Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЕНИЕ № CM-2021-015 ОТ 18.03.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №011/26.02.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

18.03.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-102/23.02.2021г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ПУ-01-226-(1)/16.03.2021г. за инвестиционно предложение: "Хотел, реконструкция на съществуващи и изграждане на нови водни атракциони“ в ПИ 44402.500.504 по КК на с. Баните, обл. Смолян, с възложител: „А.В.М.К. ВАН СТЕЕКЕЛЕНБЮРХ ХОЛДИНГ“ ООД. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда реконструкция, модернизация и разширение на съществуващ хотел и водни атракциони в поземлен имот 44402.500.504 по кадастралната карта на с. Баните на площ 5382 м2. Не се предвижда промяна на сгради и съоръжения от първоначалното им предназначение. Дейностите ще включват реконструкция и разширение на съществуващо заведение за обществено хранене с хотелска част; - реконструкция на съществуващите и изграждане на нови: външни басейни - голям с площ 315 м2, два детски басейна с площ съответно 43.5 и 31.5 м2 и басейн към водната пързалка с площ 91 м2; - предвижда се изграждане на открито джакузи с площ 13 м2 и свързан с него развлекателен басейн с площ 48 м2; - реконструкция на кабини за преобличане - 6 бр. с душове към тях; - изграждане на вътрешен спа-център, включваш басейн с площ 60 м2, два детски басейна с площи 10.5 и 13.5 м2, джакузи с площ 5.50 м2 и монтиране на 4 бр. тангенторни вани. По време на експлоатацията се предвижда водовземане на минерална вода от Находище „Баните“ - Сондаж № 3хг в количество максимално до 1.0 л/сек., средноденонощно до 0.5 л/сек. и годишно до 6610 м3/год. Ще се използва изцяло съществуваща инфраструктура (водоснабдяване, електроснабдяване и пътища), като не се предвижда изграждане на нова.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „б“ – „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-265-(1)/16.03.2021 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·Водовземането на минерална вода подлежи на разрешителен режим според Закона за водите. Възможността за осигуряване на необходимото количество ще се прецени в процедурата по издаване на разрешително за водовземане на минерална вода;
·Тъй като водите ще се използват и за питейно-битови цели, трябва да започне процедура по учредяване на СОЗ, съгласно Наредба №3/16.10.2000г.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35297
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Подвис, БДИБР-Пловдив и Възложителят)