Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-014 ОТ 16.03.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №009/12.02.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

16.03.2021

Уведомление с вх. № КПД-11-82/11.02.2021 г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ПУ-01-233-(1)/12.03.2021г. за инвестиционно предложение: "Водоем за питейно-битови и противопожарни нужди" в ПИ 69345.19.101 в землището на с.Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водоем с обем 300 куб. м, в ПИ с идентификатор 69345.19.101, землище на с. Стойките, общ. Смолян, с координати, съгласно координатна система БГС 2005 – т.1 Y(m) 425132,646; Х (m) 4608694,226. Територията, в чийто граници е предвидено изграждането на инвестиционното предложение е земеделска, с начин на трайно ползване – пасище и е собственост на възложителя. Водоемът ще бъде изграден на площ 187.53 кв.м, вкопан в земята и ще представлява съоръжение с масивна стоманобетонна конструкция, състояща се от две водни и една суха камери. Посредством сифонна връзка ще бъде защитен ПП воден резерв. Приблизителното количество на изкопните работи е около 1025м3, като е предвидено засипване на водоема до 100 см. Захранването на обекта ще се осъществи от естествен извор, разположен в ПИ с идентификатор 69345.19.24, землище на с. Стойките, с надморска височина на устието на съоръжението — 1984 метра и географски координати на устието на съоръжението: В41°36’38.284"; L24°35'54.637". Електрозахранването ще се осъществи от съществуващ в близост трафопост, разположен на около 800 метра от имота. С изграждането на водоема се цели обезпечаване водоснабдяването на следните обекти:
·       Селскостопанска постройка за едрогабаритна техника и инвентар, разположена в ПИ с идентификатор 69345.19.88, землище на с. Стойките;
·       Административно-битова сграда в ПИ с идентификатор 69345.19.24, землище на с. Стойките;
·       Православен храм - ПИ с идентификатор 67653.69.30, землище на гр. Смолян.
·       Сграда за обслужваща дейност и услуги - ПИ с идентификатор 67653.196.17, землище на гр. Смолян.
·       Животновъдна сграда - ПИ с идентификатор 49285, землище на с. Мугла.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-223-(1)/12.03.2021 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР 2016-2021г. и постигане на целите на околната среда и мерките при спазване на следните условия:
·         Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·         Водовземането за нуждите на изброените в ИП сгради подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 от Закона за водите;
·         Тъй като водите ще се използват и за питейно-битови цели, трябва да започне процедура по учредяване на СОЗ, съгласно Наредба №3/16.10.2000г.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
- BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35194

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Стойките, БДИБР-Пловдив и Възложителят)