Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-013 ОТ 16.03.2021Г.

16.03.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-128/11.03.2021 г. за инвестиционно предложение: „Производство на пелети“ в ПИ с идентификатор 46045.501.1032, УПИ I-618, кв.№70, землище на гр. Мадан, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда промяна в доставката на отпадъци за производство на пелети в съществуващ цех, в ПИ с идентификатор 46045.501.1032, УПИ I-618, кв.№70, землище на гр. Мадан, обл. Смолян, собственост на възложителя. Предвижда се, освен оползотворяване на отпадъци от собствено производство (трици и изрезки), да се доставят изрезки и „капаци“ от други физически и юридически лица. За производството ще се използват следните машини - дробилка с капацитет - 2 м3/час, сушилня за трици с капацитет - 500 кг/час, топловъздушен генератор за сушилна камера, която ще се захранва със слънчогледови пелети, сухи трици или дървесен чипс. Машините ще бъдат свързвани с шнекове и аспирация, а готовата продукция и суровината ще се схраняват в бункери. Пелет пресата ще е с капацитет - 500 кг/час. Готовите пелети ще се пакетират в найлонови чували по 15 кг. Цялата дейност ще се извършва в съществуваща сграда, като дробилката ще бъде свързана към основната аспирация. Обектът е електроснабден и водоснабден от съществуващите в гр. Мадан „ВиК“ и електропреносна мрежа.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35448
(Съобщението е изпратено на Община Мадан и Възложителят)