Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-012 ОТ 09.03.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №005/27.01.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

09.03.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-37/26.01.2021г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ПУ-01-66-(4)/05.03.2021г. за инвестиционно предложение: "Водоем - 1000 куб.м", в ПИ 17957.3.129, м. Преслоп, землище на с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водоем с монолитна, стоманобетонова конструкция и обем 1000 м3 (при изкопни работи до 5 м), в ПИ 17957.3.129, м. Преслоп, землище на с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолян. Имотът е с площ 675 кв.м, представлява горска територия, с начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора. Резервоарът представлява техническа инфраструктура, целяща осигуряване на необходимите водни количества за технологични и противопожарни нужди на съществуваща асфалтова база, разположена в ПИ № 17953.3.129, землище на с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолян. За необходимите водни количества за пълнене на водоема е издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – р. Въча с №3113009/15.11.2018г. на Директора на БД ИБР – Пловдив. За транспортното обслужване на резервоара, ще се използва съществуващ път, находящ се на юг от имота, в чийто граници е предвидено изграждането му. Захранването на обекта с електрическа енергия ще се извърши от ПИ с идентификатор 17957.8.1, собственост на възложителя.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-66-(4)/05.03.2021 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
·           Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·           Водовземането за нуждите на асфалтовата база по инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.44 от Закона за водите.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
·      BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
·      BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35057
(Съобщението е изпратено на Община Девин, Кметство Грохотно, БДИБР-Пловдив и Възложителят)