Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-010 ОТ 24.02.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №008/11.02.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

24.02.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-73/09.02.2021г. за инвестиционно предложение: "Площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаси, стъкло, ИУМПС", находяща се в ПИ 63207.504.211, УПИ VIII, кв. 11 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда обособяване на пункт за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, ИУМПС. Площадката за третиране на отпадъци ще се обособи в ПИ 63207.504.211, УПИ VIII, кв. 11 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян. Общата използвана площ, необходима за реализацията на предложението е 653 кв.м. На площадката ще се извършват дейности по съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ - 30-100 бр./г., събиране и предварително третиране на хартиени и картонени опаковки – 300-800 т./г., пластмасови опаковки – 100 -500 т./г., метални опаковки – 10-50 т./г., стъклени опаковки. За нуждите на предложението, предвид предназначението на територията, не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Площадката е водоснабдена от водоподаването към гр. Рудозем и разполага с каломаслоуловител. Формираните от дейността на обекта битово - отпадъчни и дъждовни води ще се отвеждат в колектор на канализация за обратни води на ВиК оператор.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „д“ – „Съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с получено становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-180-(1)/23.02.2021 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните изисквания:
1.      Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
2.    Да се сключи договор с ВиК оператор за водоснабдяването на обекта;
3.    Да се сключи писмен договор в ВиК оператор, експлоатиращ селищната канализационна мрежа за приемане и пречистване на формираните от обекта отпадъчни води;
4.    Да се заустват отпадъчни води с параметри, които не пречат на експлоатацията на канализационната мрежа и селищната пречиствателна станция;
5.    Необходимо е да се изпълни условието на чл. 15, ал. 2, т. 2 от Наредба №7/24.08.2004 г. (обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г.) за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, според която местата, предназначени за събиране и временно съхраняване на отпадъци в границите на населените места, вкл. за разделното им събиране, трябва да са с трайна настилка (бетонна, асфалтобетонна, с плочи и др.), която осигурява възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване;
6.    Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на площадката с гориво - смазочни материали от техническите средства и други замърсители;
7.    Чрез подходящо проектиране и изпълнение на вертикалната планировка на площадката, да се осигури улавяне и събиране на замърсени повърхностни води и течности, формирани върху настилката;
8.    Дейностите по събиране, разглобяване, предварително третиране и третиране на отпадъците да се осъществяват в съответствие с изискванията на нормативните актове (Закон за управление на отпадъците), с цел опазването на околната среда и водите;
9.    Избраната технология на преработване на отпадъците не трябва да допуска изпускане на опасни отпадъци и мленки в отпадъчни води и канализационната мрежа на гр. Рудозем;
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
·        Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35188
(Съобщението е изпратено на Община Рудозем,БДИБР-Пловдив и Възложителят)