Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

"Хотел, реконструкция на съществуващи и изграждане на нови водни атракциони“ в ПИ 44402.500.504 по КК на с. Баните, обл. Смолян

26.02.2021

 Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение : "Хотел, реконструкция на съществуващи и изграждане на нови водни атракциони“ в ПИ 44402.500.504 по КК на с. Баните, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35297

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Баните следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.