Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

"Три броя къщи за гости“ в ПИ 23025.57.75 и „12 броя къщи за гости и хотел“ в ПИ № 23025.57.43; 23025.57.53; 23025.57.54 и 23025.57.55, м. „Каркъма“ по КККР на гр. Доспат, обл. Смолян

17.02.2021

 Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение : "Три броя къщи за гости“ в ПИ 23025.57.75 и „12 броя къщи за гости и хотел“ в ПИ № 23025.57.43; 23025.57.53; 23025.57.54 и 23025.57.55, м. „Каркъма“ по КККР на гр. Доспат, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35230

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Доспат следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.