Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-008 ОТ 09.02.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №006/27.01.2021г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

09.02.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-38/26.01.2021г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-68-(1)/05.02.2021г. за инвестиционно предложение: „Мобилна мандра" в ПИ № 80371.243.1555, землище на гр. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждането на нова мини мандра от модулен тип, с капацитет за преработка на 200 литра мляко дневно. В рамките на един работен ден ще се произвежда един от предвидените за производство млечни продукти – сирене, кашкавал, кисело мляко. Площадката, в чийто граници ще се осъществява дейността, попада в регулацията на гр. Чепеларе, в имот с идентификатор 80371.243.1555. Обектът е захранен с вода от водопроводната мрежа на гр.Чепеларе, поради което не е необходимо изграждането на нов водопровод. Мандрата ще представлява хале - стоманена конструкция, която ще се разположи върху стоманобетонова фундаментна плоча. Подът ще е с водонепропускливо, нехлъзгаво покритие, устойчиво на агресивни среди. Ще се инсталира канализационна мрежа с подови сифони и локално пречиствателно съоръжение - маслоуловителна система. Единственият природен ресурс, който ще се използва при експлоатацията на мандрата са води с питейни качества. Очакваното количество на общо използваните води, в т.ч. за битови и технологични цели ще бъде в порядък по-малък от 1 куб.м./ден. Формираните отпадъчни води от площадката на мини мандрата ще се включат в съществуващата селищна канализационна мрежа.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-68-(1)/05.02.2021г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·Да се сключи договор с ВиК оператор за водоснабдяване на обекта на ИП.
·Да се сключи договор с ВиК оператор, експлоатиращ селищната канализационна мрежа за приемане и пречистване на формираните отпадъчни води. Да се заустват отпадъчни параметри, които не пречат на експлоатацията на канализационната мрежа.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35063
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, БДИБР-Пловдив и Възложителят)