Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-006 ОТ 08.02.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №031/16.10.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

08.02.2021

 Уведомление с вх.№ КПД-11-624-(1)/16.10.2020г., писмо на БДИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-874-(1)/28.10.2020г., допълнителна информация с вх.№ КПД-11-624-(10)/12.01.2021г., писмо на ИАОС с вх. № КПД-11-624-(12)/04.02.2021г. за инвестиционно предложение: „Фабрика за емулсионни взривни вещества“, разположен на територия на бивша фабрика в ПИ № 2,3,5,6,9,12,20, кадастрален район №10, с. Фабрика, общ. Златоград, обл. Смолян.

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на комплекс от сгради за производство, пълнене и съхранение на емулсионни взривни вещества (ЕВВ). ЕВВ се причисляват към „Бризантни (вторични) взривни вещества - механични смеси". По същество емулсионните експлозиви представляват водно-маслена емулсия на амониевата селитра, сенсибилизирана с порести микробалони или аератори. За нуждите на предложението ще се обособят две зони: производствена и административно-обслужваща. В производствената зона са предвидени: производствен цех; склад за готова продукция; склад за суровини; площадка за генератор; навес за нафта за производствени нужди; пречиствателно съоръжение; вътрешни пътища между всяка от сградите. В административно-обслужващата зона са ситуирани: основната обслужваща сграда към комплекса; пречиствателно съоръжение и трафопост. В тази зона ще се обособят: санитарно-битово обслужване на фабриката, хранене и паркиране на личните превозни средства. Сградите ще са на определено разстояние една от друга. За водоснабдяване на обекта се предвижда нов производствено - противопожарен водоем. Водата за него гравитационно ще се влива в бетонов резервоар 150 м3, намиращ се върху терен в границите на площадката над цеха. Резервоарът ще захранва с промишлена вода цеха за производство и патрониране на ЕВВ по ПЕВП тръбопровод Ф 63 мм. Измиването на съоръженията и работното помещение ще се налага само при по-продължително прекъсване на работа - повече от 15-20 дни. За тази цел е предвидено изграждането на канализация и пречиствателно съоръжение, позволяващо заустването на водите в р. Печинска. Захранването на цеховете с електрическа енергия ще се осъществява от нов трафопост, посредством кабели СВТ, изтеглени в предпазни тръби в изкоп. Пътният достъп до обекта ще се осъществява чрез съществуващи пътища. Ще се промени мястото на единият от входовете в площадката. Районът на инвестиционното предложение ще бъде ограден по имотни граници с ограда и ще подлежи на специален пропускателен и охранителен режим. Влизането и излизането ще става през специално организирани КПП-та, включващи кабина с бариера.
За инвестиционното предложение е изготвен доклад от извършена класификация на предприятието по чл. 103, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда. Предвид сумарното количество на опасните вещества от Приложение №3 на ЗООС, предприятието попада в обхвата на Глава 7 от ЗООС и се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал.
В изпълнение на изискванията на чл. 5, ал. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, приета с ПМС №2 от 11.01.2016г. (посл. изм. ДВ, бр.67/23.08.2019г.), постъпилото уведомление за класификация е изпратено до ИАОС за произнасяне със становище по компетентност.
Съгласно писмо на ИАОС с вх.№КПД-11-624-(12)/04.02.2021г. представеното уведомление за класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС е изготвено в съответствие с изискванията на Приложение №1 към чл.5, ал.2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. На основание чл.103, ал.7 от ЗООС, е потвърдена класификация за предприятие с нисък рисков потенциал.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „з“ – „предприятие/съоръжения за производство, съхраняване, обезвреждане и/или унищожаване на взривни вещества и изделия от тях“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № ПУ-01-874-(1)/28.10.2020г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при задължително спазване на следните условия:
·           Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·           Да се проведе процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за водите.
·           Пречистените отпадъчни води да се заустват само след провеждане на процедура и получаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от БДИБР Пловдив.
·           Да не се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, които не отговарят на определените индивидуални емисионни ограничения.
·           Да се поддържат постоянно пречиствателните съоръжения в добро експлоатационно състояние.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·        BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34438
 
(Съобщението е изпратено на Община Златоград, ИАОС-София, БДИБР-Пловдив и Възложителят)