Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление “Млекопреработващо предприятие за производство на млечни продукти и съхранение и модул за производство на сочен зелен фураж” в ПИ 04801.892.99012 с. Богутево, общ. Чепеларе

04.02.2021

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение : “Млекопреработващо предприятие за производство на млечни продукти и съхранение и модул за производство на сочен зелен фураж” в ПИ 04801.892.99012 с. Богутево, общ. Чепеларе, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35106.

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Чепеларе и Кметство Богутево следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян