Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

"Гробищен парк“, в ПИ №№ 00607.11.38, 00607.11.39, 00607.11.40 и 00607.11.981 м „Метаза Йери” и Йьол башъ” в землището на гр. Ардино, обл. Кърджали

26.01.2021

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение : "Гробищен парк“, в ПИ №№ 00607.11.38, 00607.11.39, 00607.11.40 и 00607.11.981 м „Метаза Йери” и Йьол башъ” в землището на гр. Ардино, обл. Кърджали, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35037

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Ардино следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян