Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Обект за обществено обслужващи дейности, търговия, обществено хранене и административно-битови“ в ПИ 24788.12.524, м. „Куля Янъ“, с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали

26.01.2021

 Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение : „Обект за обществено обслужващи дейности, търговия, обществено хранене и административно-битови“ в ПИ 24788.12.524, м. „Куля Янъ“, с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35036

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Ардино и Кметство Дядовци следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.