Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-002 ОТ 15.01.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №042/16.12.2020г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

15.01.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-717/05.12.2020г. и становище на БДЗБР-Благоевград с изх.№ П-01-302-(1)/14.01.2021г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилни сгради“, в ПИ с идентификатор 23025.45.192, м. „Чинлий“, община Доспат, област Смолян.

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е ПИ с идентификатор 23025.45.192 по КККР на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян, в който се предвижда изграждане на шест вилни сгради (къщи за гости), както и образуване на два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота (УПИ): УПИ I-45.192, с площ 1353 кв.м и УПИ II-45.192, с площ 1353 кв.м. Във всяко УПИ ще бъдат изградени по три къщи за гости. Инвестиционното предложение е свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, като ще урегулира гореописаният поземлен имот, оформен в рекреационна зона за курортно застрояване „Ок2“. Съгласно представената информация, захранването на обекта с вода ще е от съществуващ уличен водопровод, за което е представено съгласувателно писмо от „ВиК“ ЕООД Смолян. Отпадъчните води от обекта се предвижда да се отвеждат в два броя изгребни ями. Електрозахранването на обектите ще се извърши от съществуващ трафопост, разположен в близост.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № П-01-302-(1)/14.01.2021 г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград (БД ЗБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните изисквания:
• В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, aл. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване, както за подземните водни тела, така и за повърхностните;
• Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите;
• В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води;
• Предвидените за изграждане изгребни ями следва да бъдат водоплътни, без преливник и да отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания с оглед недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води, съгласно чл. 87, ал.1 от Закона за устройство на територията.
• За обслужване на съоръженията е необходимо да бъде сключен договор с лицензиран „ВиК“ оператор с изградена и въведена в експлоатация ПСОВ, като копие на договора се представя в БД ЗБР.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
-                        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
-                        BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011г.) и Заповед № РД-890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013г.).
-                        Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи”, определена със Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.108/2008 г.) и увеличена по площ със Заповед № РД-890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34823
(Съобщението е изпратено на Община Доспат, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)