Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-001 ОТ 05.01.2021, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №041/15.12.2020 ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

05.01.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-738/14.12.2020г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ПУ-01-1047(1)/31.12.2020г. за инвестиционно предложение: "Пункт за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, ИУМПС, НУБА" в УПИ III и УПИ IV, кв.136 по плана на гр. Мадан, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда обособяване на пункт за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, ИУМПС, НУБА. Площадката за третиране на отпадъци ще се обособи в УПИ III – за автоморга и пункт за черни и цветни метали, с площ 1063 кв.м. и УПИ IV - за автоморга и пункт за черни и цветни метали, с площ 1208 кв.м., кв. 136 по плана на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян. Общата използвана площ, необходима за реализацията на предложението е 2271кв.м. На площадката ще се извършват дейности по съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ - 350-500 бр./г., събиране и съхраняване на оловни акумулаторни батерии /НУБА/ - 75 т./г., събиране и предварително третиране на хартиени и картонени опаковки - 300 т./г., пластмасови опаковки - 150 т./г., хартия - 200 т./г., пластмаса – 300 т./г. и стъкло – 300 т./г., черни метали - 600 т./г., цветни метали - 15 т./г. За нуждите на предложението, предвид предназначението на територията, не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Площадката е водоснабдена и разполага с каломаслоуловител. Формираните от дейността на обекта битово - отпадъчни и дъждовни води ще се отвеждат в колектор на канализация за обратни води на ВиК оператор. Фирмата ще събира ИУМПС предимно от частни лица. Извозването на ИУМПС, които не са в движение до центъра за разкомплектоване ще става със специализирана техника, тип пътна помощ. Площадката за временното съхранение на ИУМПС ще е с непропусклива твърда настилка. Течните отпадъци от третираните ИУМПС ще се съхраняват в масло - и киселиноустойчиви контейнери. При набиране на необходимите количества, отпадъците ще се предават на фирми, разполагащи с необходимите разрешителни за по-нататъшното им третиране. При разкомплектоването ще се обръща основно внимание върху отделянето на части, които могат да бъдат използвани повторно, както и отделянето на компоненти, които се класифицират като опасни. Около 75 % от ИУМПС, основно метали ще се рециклират. Образуваните отпадъци ще се събират и временно съхраняват разделно в специално предназначени за целта помещения до предаването им за последващо третиране.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „д“ – „Съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-1047-(1)/31.12.2020 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните изисквания:
1.    Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
2.    Необходимо е да се изпълни условието на чл. 15, ал. 2, т. 2 от Наредба №7/24.08.2004 г. (обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г.) за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, според която местата, предназначени за събиране и временно съхраняване на отпадъци в границите на населените места, вкл. за разделното им събиране, трябва да са с трайна настилка (бетонна, асфалтобетонна, с плочи и др.), която осигурява възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване;
3.    Дейностите по събиране, разглобяване, предварително третиране и третиране на отпадъците да се осъществяват в съответствие с изискванията на нормативните актове (Закон за управление на отпадъците), с цел опазването на околната среда и водите;
4.    Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на площадката с гориво- смазочни материали от техническите средства и други замърсители;
5.    Избраната технология на преработване на отпадъците не трябва да допуска изпускане на опасни отпадъци и мленки в отпадъчни води и канализационната мрежа на гр. Мадан;
6.    Да се сключи писмен договор с ВиК оператор, експлоатиращ селищната канализационна мрежа за приемане и пречистване на формираните отпадъчни води;
7.    Да се заустват отпадъчни води с параметри, които не пречат на експлоатацията на канализационната мрежа и селищната пречиствателна станция;
8.    За площите, попадащи в зоните, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал.1, само т. 1 и 2 от Закона за водите, е необходимо техническите решения за конструкцията на сгради и съоръжения от ИП да бъдат съобразени с вероятността да бъдат наводнени, като се осигури минимизиране на риска за хората и собствеността в случай на наводнение. Да се осигури път за преминаване и оттичане на високите води. Местоположението на сгради и съоръжения да бъде съобразено с изискванията на ОУП на общината, отнасящи се до застрашените от бедствия територии (площите, попадащи в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146 е, ал.1, т. 3 от Закона за водите (наводнения с висока вероятност за настъпване, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години).
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34814
 
(Съобщението е изпратено на Община Мадан, БДИБР-Пловдив и Възложителят)