Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-039 ОТ 29.12.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №038/17.11.2020г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

29.12.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-693/16.11.2020г. за инвестиционно предложение"База за отдих – десет броя къщи с леглова база за около 100 човека" в ПИ №0534, урбанизирана територия, в м. „Чала“, землище на община Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на десет броя сгради - къщи за гости, обществено обслужваща сграда и паркинг в ПИ №0534, урбанизирана територия, в м. „Чала“, землище на община Чепеларе, обл. Смолян с обща площ 4740 кв.м. Територията, в чийто граници ще се реализира предложението е собственост на възложителя, представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - за др. вид застрояване. Транспортният достъп до обекта ще се осъществява от намиращ се в съседство полски път. Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващ местен водоизточник, намиращ се на около 300-350 м от имота. За целта ще се изгради водопроводен клон от каптажа на извора до обекта с тръби. Водата от местния водоизточник ще се обеззарази допълнително, посредством изграждане на контактен резервоар в границите на имота. Отвеждането на битовите отпадъчни води ще се извършва във водоплътни изгребни безотточни ями, разположени в рамките на имота, тъй като в района няма изградена канализационна мрежа.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „б“ – „За урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-966-(3)/23.12.2020 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните изисквания:
1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
2. Водата може да се ползва само при условията на реда на чл.50, ал.7, т.2 от Закона за водите.
3. Тъй като водите ще се използват за питейно-битови цели, трябва да започне процедура по учредяване на СОЗ, съгласно Наредба №3/16.10.2000г.
4. Да се имат предвид изискванията на чл.50, ал.3 от ЗВ: Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава на юридически лица и на еднолични търговци, регистрирани земеделски производители.
5. Предвидените за изграждане ями да бъдат изгребни, водоплътни, с подходящ капацитет, като се почистват периодично от лица, притежаващи необходимите документи, съгласно действащото законодателство.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най - близко разположената защитена зона е: BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.), отстояща на около 2,69 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34644.
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Възложителят и БДИБР-Пловдив)