Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-037 ОТ 14.11.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №033/26.10.2020г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

14.12.2020

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-366-(4)/12.08.2020г., допълнителна информация с вх.№ КПД-11-366-(6)/10.09.2020г., КПД-11-366-(8)/22.10.2020г. и КПД-11-366-(14)/10.12.2020г., писмо на БДИБР – Пловдив с изх.№ ПУ-01-889-(1)/06.11.2020г. за: „Преработване на отпадъчен продукт от пирометалургия на мед с кодове 10 06 01 и 10 0602“, в поземлен имот с идентификатор №63207.133.12, землище на гр. Рудозем, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С инвестиционното предложение се предвижда преработване на отпадъчен продукт от пирометалургия на мед с кодове 10 06 01 и 10 0602, в поземлен имот с идентификатор №63207.133.12, землище на гр. Рудозем, обл. Смолян. Предложението е свързано с разширяване обхвата на дейността на съществуваща модулна, мобилна инсталация за обогатяване на оловно-цинкови руди, с капацитет 110 000 т/г, изградена в поземлен имот с идентификатор 63207.133.12 по КККР на гр. Рудозем, обл.Смолян. Съществуващата инсталацията няма да се реконструира, а ще запази основните си звена: за натрошаване, за смилане, за флотация, за филтруване, за обработка на съпътстващите неметални продукти. При разширяването на дейността, като изходната суровина ще се използват отпадъчни продукти от топлинни процеси с кодове:
·      10 06 01 – шлаки от първия и втория етап на производство;
·      10 06 02 – дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство;
Инсталация ще преработва до 75 тона суровина за денонощие или около 25 000 тона годишно. Инсталацията се състои от пет основни модулни звена с извършване на следните процеси: натрошаване, смилане, флотация, филтруване и обработка на съпътстващите продукти. Изходната суровина се натрошава в три стадия до едрина на частиците до 0-20мм се подава за смилане до едрина 90% -/минус/ 0,074 мм. По нататък следва обогатяване в колонни обогатителни машини от ново поколение. Преработването на суровината завършва с операциите сгъстяване и филтрация на меден концентрат, като същият е с качество 20-25%, при извличане около 90%. Отпадъците, получени при технологичните процеси са отпадъци от износени резервни части, материали, масла и консумативи. В резултат на технологичните флотационни процеси, от изходната суровина се получават - меден концентрат, съдържащ сребро и злато и страничен съпътстващ продукт – железен силикат – фаялит. Самия процес на флотация представлява процес на оползотворяване. Инсталацията ще работи при напълно затворен цикъл на водата. Отработената вода се връща обратно в технологичната схема. Технологичният процес по преработка и обогатяване е свързан с използване на голямо количество вода.
При реализирането на инвестиционното намерение не се предвижда извършване на строителни дейности. Не се предвижда изразходването на допълнителни природни ресурси при реализирането на инвестиционното намерение. Основната суровина, с която ще работи инсталацията, освен оловно-цинковата руда е отпадъчен продукт от пирометалургия на мед с описаните по-горе кодове. Ще се използва съществуващата мрежа за промишлено водоснабдяване. Не се предвижда изграждане на нови водоснабдителни съоръжение, както и изразходване на допълнителни количества води.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-889-(1)/06.11.2020г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при задължително спазване на следните условия:
·           Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·           Да не се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, без издадено разрешително за заустване на отпадъчни води от БДИБР Пловдив.
·           Да не се допуска изпускане на използваните при флотацията химични вещества: калиев изобутилов ксантогенат, цинков сулфат, меден сулфат, натриев сулфид и флотационно масло Nasfroth 240 в повърхностни води.
·           Възложителят да придвиди мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при възникнала аварийна ситуация.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.)
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34492

(Съобщението е изпратено на Община Рудозем, Възложителя и БДИБР-Пловдив)