Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

"Ваканционно селище" в ПИ №49014.2.215, землище с.Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян

07.12.2020

 Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение : "Ваканционно селище" в ПИ №49014.2.215, землище с.Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34804

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Смолян и Кметство Момчиловци следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.