Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-036 ОТ 17.11.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №035/05.11.2020г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

17.11.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-669/05.11.2020г. за инвестиционно предложение: "Сграда за обществено обслужване", в УПИ ХХХVII-910, кв.1, в регулационните граници на гр. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сграда за обществено обслужване, в УПИ ХХХVII-910, кв.1 в регулационните граници на гр. Смолян. Предложението ще се реализира на два етапа, като предмет на реализация е първи етап, предвиждащ строителство на кота -3,70, кота 0,00 и кота +3,80. Предвижда се покриване на сградата с временен покрив. На първо ниво (кота -3,70), със застроена площ 2393 кв.м, се предвижда подземен паркинг с полезна площ от 1990 кв.м и капацитет 65 бр. леки автомобили. На второ ниво (кота 0,00), със застроена площ 1532 кв.м е предвиден главният вход на сградата, ориентиран на запад и достъпен от открит паркинг с капацитет за 10 автомобила. Паркингът е достъпен от улицата, тангираща от изток на имота. От южната страна на рампата за подземния паркинг е организиран втори надземен паркинг с капацитет 7 автомобила. Етажът е предвиден за търговски цели. Полезната търговска площ възлиза на 1170 кв.м. На етажа са предвидени и помещения за персонал, както и санитарни възли, съблекални и др. На трето ниво (кота +3,80) със застроена площ 1755 кв.м е предвидена търговска и обслужваща площ. За обслужване на бъдещата сграда, ще се използват съществуващите улици, като от запад на терена е предвидено изграждане на нова улица. Обектът ще се захрани с вода от съществуващата ВиК мрежа, съгласно предварителен договор с ВиК ЕООД, гр. Смолян - № ПТО-174 от 23.04.2019г. Формираните от дейността на обекта отпадъчни води ще се заустват чрез РШ в съществуващ канализационен клон, минаващ в непосредствена близост.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „б“ – „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. ПУ-01-669(4)/13.11.2020г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните изисквания:
1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
2. Да се спазват изискванията на Наредба №4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, с които се уреждат реда и условията за съгласуване от ВиК оператора на инвестиционния проект, присъединяване към ВиК мрежите и сключване на договор за присъединяване на имота към ВиК мрежата.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010 г.);
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34602
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Възложителят и БДИБР-Пловдив)