Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-035 ОТ 12.11.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №027/04.08.2020г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

12.11.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-433/29.07.2020г. и допълнителна информация с вх. № КПД-11-433-(6)/03.11.2020г. за инвестиционно предложение: "Кланичен пункт за ДПЖ и търговия с месо", в ПИ №155025, в землището на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл.Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кланичен пункт за дребни преживни животни (ДПЖ) и търговия с месо, в ПИ №155025, землище на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с площ от 7,067 дка. Производството ще бъде разположено в ново, модулно хале, в част от терена, собственост на възложителя. Обектът ще обслужва единствено директните доставки на месо, добито от собствени животни. Трупното месо ще се транжира и обезкостява. Максималният дневен капацитет на месодобив е до 28 броя ДПЖ, при едносменен режим на работа на пункта. Обектът ще се водоснабди от съществуващата ВиК мрежа. Формираните от дейността на пункта битови отпадъчни води ще се отвеждат в пречиствателна станция за отпадъчни води, а образуваните производствени отпадъчни води – в локален мазнинозадържател. След пречистването на отпадъчните води, същите ще се събират в резервоар и ще се използват за напояване.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „е“ – кланици на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-433-(8)/11.11.2020г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при задължително спазване на следните условия:
·           Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·           Да не се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, без получаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от БДИБР Пловдив, съгласно чл.46. ал.1, т.3 от Закона за водите.
·           Да се сключи договор с ВиК оператор за водоснабдяване на обекта.
·           Предвиденият за изграждане резервоар за събиране на пречистените отпадъчни води да бъде водонепроницаем и с подходящ капацитет.
·           Да се изградят планираните: пречиствателна станция за битови отпадъчни води и мазнинозадържател, които да постигат необходимата степен на пречистване, съгласно изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: ВG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33752.
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Хвойна, Възложителят и БДИБР-Пловдив)