Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-034 ОТ 06.11.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №034/26.10.2020г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

06.11.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-645/26.10.2020г. и писмо на БДИБР – Пловдив с изх.№ ПУ-01-895-(1)/04.11.2020г. за инвестиционно предложение: "Обект за месопреработка" в ПИ 31111.35.197 в регулационните граници на гр.Златоград, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда извършване на преустройство на част от първи етаж на нежилищна сграда в „Обект за месопреработка“ в ПИ 31111.35.197 в регулационните граници на гр.Златоград, обл. Смолян. Имотът е с площ 2089 кв.м, а на сградите в него ЗП -931кв.м и РЗП -2493кв.м. За обекта за месопреработка са необходими 135 кв.м, като ще се ползват съществуващи входове и ще се направят два нови, за да се спазят технологичните потоци. Ще бъдат изградени няколко преградни стени, ще се хигиенизира и ще се монтира необходимото технологично оборудване. Обособеният нов обект ще се ползва самостоятелно, като за него ще се монтират контролни електромер и водомер, тъй като сградата е захранена с ел. енергия и е включена към градския водопровод и канализация. Дневно ще се обработва до 400кг охладено трупно и замразено обезкостено месо, което ще се доставя от регламентирани кланици и складове. В обекта няма да се колят животни, а само ще се преработва месо до месни разфасовки, заготовки и сурово-сушени колбаси и деликатеси от нераздробени меса, изпечени месни разфасовки и заготовки – вакуумирани в опаковка за еднократна употреба. За топлинната обработка ще се ползва конвектомат 10 GN 1/1. Предприятието ще се обслужва от 7 работника. Готовата продукция ще се опакова в опаковки за еднократна употреба, а транспортния амбалаж ще бъде в полиетиленови торби. Хладилният агент в хладилните камери и климатизираните помещения ще бъде с фреон R449а, който работи в затворен контур в количество до 40 кг. Отоплението на битовите помещения ще бъде с ел. конвектори. Общо ползвана вода за обекта ще е 309.96 куб.м/г. Общо отпадъчните води ще са 297.36 куб.м/г. Отпадъчните производствени води ще се пречистят през локален мазниноуловител преди включване заедно с битовите в съществуващата канализация на сградата, която от своя страна е включена към канализацията на гр. Златоград. От предприятието ще се образува отпадък СЖП /специфични животински продукти – кости, жили, ципи/, който ще се събира в полиетиленови чували и ще се съхранява в хладилна камера до извозването му до екарисаж по договор.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „б“ – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-895-(1)/04.11.2020г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
- Да се сключи договор с ВиК Смолян за водоснабдяване на обекта;
- Да се сключи писмен договор с ВиК Смолян, експлоатиращ селищната канализационна мрежа за приемане и пречистване на формираните отпадъчни води;
- Да се изгради локално пречистващо съоръжение за пречистване на отпадъчните води до нормите определени в приложение 2 към чл. 6 на Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
- Да се заустват отпадъчни води с параметри, които не пречат на експлоатацията на канализационната мрежа и селищната пречиствателна станция;
- Да се осигурят технически решения по отношение на сгради и съоръжения съобразно вероятността да бъдат наводнени, с цел минимизиране на риска за хората, собствеността и околната среда в случай на наводнение. Да се осигури възможност за преминаване и оттичане на високите води.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34498

(Съобщението е изпратено на Община Златоград, Възложителят и БДИБР-Пловдив)