Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

"Сграда за обществено обслужване" в УПИ ХХХVII-910, кв.1 в регулационните граници на гр. Смолян

05.11.2020

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение "Сграда за обществено обслужване" в УПИ ХХХVII-910, кв.1 в регулационните граници на гр. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34602

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Смолян следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да се предостави информация на РИОСВ-Смолян.