Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

"Покриване на речно корито на р. Неделинска в участък между ул. „Напредък“ при осови точки 555-556 и ул. „Ал. Стамболийски" при осови точки 605-608“

21.10.2020

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение "Покриване на речно корито на р. Неделинска в участък между ул. „Напредък“ при осови точки 555-556 и ул. „Ал. Стамболийски" при осови точки 605-608“, гр. Неделино, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34475

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Неделино следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да се предостави информация на РИОСВ-Смолян.