Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-033 ОТ 16.09.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №029/09.09.2020г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

16.09.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-541/08.09.2020г. и писмо на БДИБР – Пловдив с изх.№ ПУ-01-738-(1)/15.09.2020г. за инвестиционно предложение: "Животновъден обект за отглеждане на крави, овце и кокошки", в УПИ II, кв.6, по плана на с. Стърница, общ. Баните, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда животновъден обект за отглеждане на около 90 броя крави, 50 броя овце, в съществуваща двуетажна селскостопанска сграда, находяща се в УПИ II, кв.6, по плана на с. Стърница, общ. Баните, обл. Смолян. Кравите ще се отглеждат оборно, с цел добив на мляко. Технологията на отглеждане на овцете е оборно – пасищно, като през зимния период животните ще се отглеждат в обор. В животновъдния обект, в прилежаща селскостопанска постройка ще се отглеждат кокошки. Формираната от дейността на обекта оборска тор, ще се съхранява в обособена торова площадка, разположена извън населеното място, като след узряване, същата ще се използва за наторяване на земеделски земи. Обектът е водоснабден и електрозахранен. Формираните от дейността отпадъчни води ще се събират в изгребна яма. Съгласно писмо на община Баните с изх. № Д-3754(2)/31.07.2020г., е предоставен имот за загробване на принудително умъртвени животни, при необходимост, съгласуван с БДИБР Пловдив.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-738-(1)/15.09.2020г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Торовата площадка да се изгради по начин непозволяващ проникване и замърсяване на подземни и повърхностни водни тела. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на оборски тор в близост до повърхностни водни обекти. Разстоянието от тях да е най-малко 20м;
- Да се има предвид, че има забрани за внасяне на оборски Азотосъдържащи торове (органични и минерални/неорганични) при полски култури, тревни култури, нови овощни насаждения, ливади и постоянни пасища не се внасят в следните периоди: от 1 ноември до 20 февруари за Южна България (области Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково, Ямбол, София-град, София-област, Перник и Кюстендил).
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
- BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
- BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34002
(Съобщението е изпратено на Община Баните, Кметство Стърница, Възложителят и БДИБР-Пловдив)