Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-032 ОТ 16.09.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №023/17.07.2020Г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

16.09.2020

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-393/16.07.2020г. и писма на БДИБР – Пловдив с изх.№ ПУ-01-577-(1)/29.07.2020г. и ПУ-01-577-(4)/15.09.2020г. за „Отглеждане на 70 броя овце за репродукция и мляко“, в ПИ с идентификатор 68451.48.20, м. "Горен Заив", в землището на с.Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С инвестиционното предложение се предвижда отглеждане на 70 броя овце - майки за репродукция и мляко в ПИ с идентификатор 68451.48.20, местност „Горен Заив“, землище на село Средногорци, община Мадан. Животните ще са от породата „Лакон“. Предвидено е оборно - пасищно отглеждане на животните, като в зависимост от района, състоянието на тревостоя и възможностите за паша, продължителността на пасищния период ще е от 7 до 8 месеца. През зимният период животните ще се отглеждат в монолитна сграда-обор, в който ще се обособят хранилки и корита за пиене, както и складове за груб, концентриран фураж. Отглеждането на животните ще се извършва на дълбоко несменяема постеля. Почистването на формираната в обора тор, ще се почиства ръчно, веднъж в годината и ще се съхранява на торова площадка, разположена в границите на имота. След узряване, торта ще се използва за наторяване на земеделски земи. В имота има изградена „ВиК“ мрежа и необходимото количество вода ще се осигурява от съществуващ водопровод. По данни на възложителя, посочени в уведомлението за инвестиционно предложение, при осъществяване на дейността, не се очаква формиране на отпадъчни води. Съгласно писмо на община Мадан с изх.№ 96-00-2169-(9)/01.09.2020 г., е предоставен имот за загробване на принудително умъртвени животни, при необходимост, съгласуван с БДИБР Пловдив.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-577-(4)/15.09.2020г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор;
- Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място (с. Средногорци);
- Да се има предвид, че има забрани за внасяне на оборски Азотосъдържащи торове (органични и минерални/неорганични) при полски култури, тревни култури, нови овощни насаждения, ливади и постоянни пасища не се внасят в следните периоди: от 1 ноември до 20 февруари за Южна България (области Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково, Ямбол, София-град, София-област, Перник и Кюстендил).
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост. 

копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33737  

(Съобщението е изпратено на Община Мадан, Кметство Средногорци, Възложителят и БДИБР-Пловдив)