Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-031 ОТ 20.08.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №028/06.08.2020Г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

20.08.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-449-(1)/17.08.2020г. и писмо на БДЗБР-Благоевград с вх.№ КПД-11-449–(4)/18.08.2020г. за инвестиционно предложение: „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти в находище „Ерковище“, участък „Вриза“, с.Плетена, общ.Сатовча, област Благоевград.

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на настоящото инвестиционно предложение (ИП) е добив на скално- облицовъчни материали - гнайси и гнайсошисти на площ от около 16,7 дка, попадащи в границите на участък „Вриза” от находище „Ерковище”, землище на с. Плетена, общ. Сатовча, обл. Благоевград по открит кариерен начин. Предложението е във връзка със сключен на 28.02.2013 г. Договор за предоставяне на Концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, гнайсошисти и амфиболити, представляващи изключителна държавна собственост от находище „ЕРКОВИЩЕ", участъци „Вриза” и „Бистрица”, разположено в землището на село Плетена, община Сатовча, област Благоевград.
Общата площ на учасгьк „Вриза” по концесионен договор е 213 850 кв.м. Намеренията на възложителя са да се извърши добив на гнайси и гнайсошисти на територия от около 16,7 дка в концесионната площ на участък „Вриза”. За тази цел ще се използват имоти, собственост на възложителя и имоти, собственост на община Сатовча, които ще бъдат закупени и преотредени за „Кариерна дейност”. С настоящото ИП се предвижда реализиране на добив единствено в следните поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Плетена, общ. Сатовча:
 
Поземлен имот
Местност
Собственост
Обща площ, кв.м.
Засегната площ от имота, попадаща в уч. „Вриза, кв.м.
56740.16.54
Посеки
Общинска частна
2 602
2 602
56740.16.53
Посеки
Общинска публична
71 682
3 337
56740.38.32
Вриско
бърдо
Общинска частна
1 231
1 231
56740.38.48
Вриско
бърдо
Частна
1 889
1 889
56740.38.34
Вриско
бърдо
Частна
10304
6 570
56740.38.31
Вриско
бърдо
Общинска частна
7 608
1 059
ОБЩО
16 688 кв.м. « 16,7 дка
 
Подходът към участъка за добив в концесионната площ ще се извършва по прокарани по време на геоложко - проучвателните работи пътища. Машините, които ще се използват за добива, са следните: компресор, хидравличен багер, булдозер, бордови автомобили и самосвали. Промяна на съществуваща пътна инфраструктура не се налага и не се предвижда. Предвид това, че всичките машини, които ще работят, са с автономни двигатели с вътрешно горене и ще се работи само през светлата част на денонощието, не е необходимо прокарването на електропроводи за електрозахранване, а така също липсва необходимост от прокарване на водопроводи или някакви други комуникации.
Не се предвижда използване на вода за производствено-технологични нужди за оросяване на пътища и площадки в сухо време, тъй като трасетата по които ще се движи техниката (багер и автосамосвал) е чакълирана и не се образува прахоотделяне. При необходимост, с цел снижаване емисиите на прах по време на много сухи периоди може да се предвиди доставяне на вода за оросяване на пътищата и работните зони чрез водоноска от ВиК мрежата на с. Плетена. Питейната вода за работещите ще бъде доставяна на обекта от магазинната мрежа. От дейността на обекта няма да се формират промишлени отпадъчни води. За хигиенно-битовите нужди на персонала ще се постави химическа тоалетна.
Балансовите запаси, както и благоприятните минно-технически условия, обуславят прилагането на система за открит начин на експлоатация на находището по хоризонти на стъпала с височина 5 м и подстъпала с височина 2,5 м в посока отгоре надолу, с прилагането на багер и булдозер, ръчна отборка на гнайсите с шила и чукове. С цел запазване целостта на добитите каменни плочи не се предвижда използването на взрив. След обработката, добитите плочи ще се редят на палети, които ще бъдат извозвани с бордови автомобили и самосвали до базата на възложителя в местността „Долни Банян” за допълнителна обработка и продажба. При наличие на почвен слой, същия ще бъде внимателно отстранен и депониран на специална площадка. Отработването на площта на находището ще се извършва на няколко етапа с площ от 1-5 дка, като всеки етап ще приключва с рекултивационни мероприятия.
За участък „Вриза” от находище „Ерковище” има изготвен ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ от експлоатацията.
 
Координатите на крайните гранични точки на участък „Вриза“ са следните:
№ на точка
X (т)
Y(m)
1
4487621,5
8551475,0
2
4487926,5
8551475,0
3
4487792,2
8551630,5
4
4487562,0
8551771,9
5
4487414.8
8552075,4
6
4487507,4
8552293,2
7
4487287,8
8552197,8
8
4487191,4
8552088,7
9
4487066,5
8552008,5
10
4487167.4
8551890,6
11
4487409.5
8551723.1
12
4487572,1
8551530,6
 
Предвижда се минимален годишен добив от 1500 м3 полезно изкопаемо скално - облицовъчни материали - гнайси, което съответства на около 39 000 м2 плочи. Обектът може да се експлоатира за максималния концесионен срок до 35 години.
 
Така заявеното инвестиционно предложение, попада в обхвата на т.2 буква „а“ – „кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение №1)“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ЗБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (ПУРН на ЗБР). Съобразено с полученото становище с изх. П-01-17-(4)/17.08.2020г., приложено към настоящото писмо, на основание чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, предложението е допустимо спрямо режимите, определени в утвърденият План за управление на речните басейни (2016-2021) на ЗБР, при задължително спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
-          BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33763
(Съобщението е изпратено на Община Сатовча, Кметство Плетена, Възложителят и БДЗБР-Благоевград)