Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-030 ОТ 14.08.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №025/30.07.2020г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

14.08.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-417/27.07.2020г. и писмо на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-618-(1)/12.08.2020г. за инвестиционно предложение: „Събиране, временно съхранение и предварително третиране на строителни отпадъци“ на площадка №1 в поземлен имот 67653.923.245 в промишлена зона "Трандевица", гр. Смолян и на площадка №2 - включваща строителни обекти и/или обекти за премахване/разрушаване на територията на област Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С инвестиционното предложение се предвижда осъществяване на дейност свързана със събиране, временно съхранение и предварително третиране на строителни отпадъци, включващо операции по сортиране, раздробяване, сепариране, трошене, пресяване/ фракциониране и др., свързани с механична обработка на отпадъците, без промяна на състава им. Дейността ще се реализира на площадка №1 в поземлен имот 67653.923.245 с обща площ 9330 кв.м. и местонахождение: Промишлена зона "Трандевица", гр. Смолян и на площадка №2-включваща строителните обекти и/или обекти за премахване/разрушаване на територията на област Смолян. Дружеството ще извършва дейности по строителство и събаряне на стари сгради, подмяна на „В и К“ канализации, подмяна на електропроводи и съоръжения, пътни настилки, изграждане на улични платна, газопроводи и др., както и предвидени изкопни дейности на обекти, разположени на територията на Област Смолян. Във връзка с това и след сключване на договор за извършване на услугите строителство и/или разрушаване, на територията на съответния строителен обект /площадки/ по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.), ще се обособява площадка за подготовка за оползотворяване, рециклиране и материално оползотворяване на строителни отпадъци. Конкретните параметри на площадката в отделните обекти ще са в пряка връзка с вида и количествата на образуваните строителни отпадъци. С реализацията на инвестиционното предложение се цели намаляване на депонираните строителни отпадъци и постигане на националната цел за повторна употреба, третиране и/или рециклирането им. Според вида на строителните отпадъци ще се използват различни видове оборудване на инсталацията. Ще се извършат монтажни дейности, свързани с организиране на съответната инфраструктура - ограда, вътрешни временни пътища, поставяне на фургони, химическа тоалетна и др. Водоснабдяването за питейно – битови нужди на обекта ще се осъществява от външна фирма за доставка на бутилирана минерална вода. Водата за технологични нужди с цел оросяване на площадката ще се осигурява от собствена мобилна цистерна-водоноска. На обекта не се предвижда използването на производствени води. За персонала е предвидено поставяне на фургон и химическа тоалетна, която периодично ще се почиства от лицензиран оператор. Електрозахранването ще се осъществява, чрез присъединяване към съществуваща електропреносна мрежа, съгласно писмо с изх. №87670231/01.07.2020г., за становище №4421180 от ”Електроразпределение Юг” ЕАД. До имота има съществуващ пътен достъп. Дружеството е сключило Договор на 16.07.2020г, с който е наело цитирания имот за реализиране целите на ИП.
На площадки №1 и № 2 ще се извършват дейности със следните отпадъци от строителство и събаряне (включително почва, камъни и изкопани земни маси):
Код на отпадъка
Наименование на отпадъка
Дейности
Прогнозни количества (тон/год.)
17 01 01
бетон
R5-Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали;
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползотворяване в обратни насипи/;
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване /фракциониране/
100 000
17 01 02
тухли
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползотворяване в обратни насипи/;
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11
/сортиране,трошене пресяване, фракциониране/
45 000
17 01 03
керемиди, плочки и керамични изделия
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползотворяване в обратни насипи/
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11
/сортиране, раздробяване, трошене/
10 000
17 01 07
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползотворяване в обратни насипи/;
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11
/сортиране, трошене/
100 000
17 03 02
асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01
R5-Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали;
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползотворяване в обратни насипи/;
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11
/раздробяване, трошене/
50 000
17 05 04
почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползотворяване в обратни насипи/
50 000
17 05 06
драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05
R5 - Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали;
R 10 - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползотворяване в обратни насипи/
100 000
17 05 08
баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07
R5 - Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали;
R 10 - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползотворяване в обратни насипи/;
R 12 - размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11 /сортиране, трошене/
45 000
17 06 04
изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползотворяване в обратни насипи/;
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11 /сортиране, трошене/
45 000
17 08 02
строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползотворяване в обратни насипи/;
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11 /сортиране, трошене/
45 000
17 09 04
смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 17 09 03
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползоттворяване в обратни насипи/;
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11 /сортиране, трошене/
100 000
Конкретните параметри на площадките в отделните обекти ще са в пряка връзка с вида и количеството на образуваните строителни отпадъци (СО) в обекта и изготвения и съгласуван План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/, в това число предвидените дейности за оползотворяване на образуваните СО и постигане целите на рециклирането/оползотворяването им.
Формираните от дейността на дружеството отпадъци ще бъдат събирани и съхранявани на обособени места, в съдове с обозначени код и наименование, като ще се вземат всички мерки за недопускане смесването помежду им, както и на опасни с неопасни такива.
Дружеството ще проведе процедура за класификация на отпадъците по реда на Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците / обн., ДВ, бр. 66 от 8 Август 2014 г., изм. и доп., бр ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018г./, чрез попълване от страна на притежателя на отпадъка на работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5, към чл. 7, ал. 1, т.1 от цитираната наредба и съгласуването им от страна на директора на РИОСВ-Смолян.
Всички отпадъци ще се съхраняват разделно, в зависимост от техния вид, произход и състав, в съдове за съхранение на отпадъци, обозначени с табели, съдържащи съответния код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.
След натрупване на определени количества, отпадъците се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение, съгласно Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16.07.2019г./.
При извършване на дейности със строителни отпадъци /СО/ на площадка №1 се очаква генериране на следните отпадъци:
Отпадъци от различни видове масла-ще се формират при обслужване/смяна/ на техническите съоръжения на площадката:
13 01 10* -Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
13 02 05* -Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа .
15 02 02*- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества -от дейността на обслужващият персонал.
От дейностите по предварително третиране на строителни отпадъци включващи: сортиране, раздробяване, сепариране, натрошаване, фракциониране, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения –на площадка №1 и на площадка №2 - (включваща строителните обекти и/или обекти за премахване/разрушаване) се очаква генериране на следните отпадъци:
19 12 02-черни метали
19 12 09- минерали (например пясък, камъни)
19 12 12- други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ и т.11 буква „д“ – „съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-618-(1)/12.08.2020г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
- Дъждовните отпадъчни води от района на площадката да се използват за осигуряване на необходимите водни количества за технологични нужди за оросяване на площадката.
- Необходимо е да се изпълни условието на чл. 15, ал. 2, т. 2 от Наредба №7/24.08.2004 г. (обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г.) за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, според която местата, предназначени за събиране и временно съхраняване на отпадъци в границите на населените места, вкл. за разделното им събиране, трябва да са с трайна настилка (бетонна, асфалтобетонна, с плочи и др.), която осигурява възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване;
- Дейностите по събиране, сортиране, разглобяване, сепариране, трошене и пресяване на отпадъците да се осъществяват в съответствие с изискванията на нормативните актове (Закон за управление на отпадъците), с цел опазването на околната среда и водите;
- Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на площадката с горивно- смазочни материали от техническите средства и други замърсители.
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.)
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33735
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Възложителят и БДИБР-Пловдив)