Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-029 ОТ 13.08.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №016/04.05.2020г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

13.08.2020

Уведомление с вх. № КПД-11-207/29.04.2020 г. и писма за допълнителна информация с вх. № КПД-11-207-(7)/04.08.2020 г. и на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-325-(1)/15.05.2020г. и изх. № ПУ-01-325-(3)/12.08.2020г. за инвестиционно предложение: „Кравеферма за свободно отглеждане на 45 броя дойни крави за мляко“, в ПИ №07747.11.426, землище на с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на кравеферма за свободно отглеждане на 45 броя дойни крави за мляко. Обетът е разположен в ПИ с идентификатор 07747.11.426, землище на с. Бял извор. общ. Ардино. Проектът включва: Промяна предназначението на имота; ремонт и пристройка към сграда в имота; изграждане на доилна зала с площ 30.64м2; обособяване на помещение за съхранение на млякото с площ 12,35м2, което се намира на втория етаж. На първия етаж ще има три помещения за отглеждане на 33 броя дойни крави с площи 12,35м2, 105,00м2 и 80.15м2. На втория етаж ще има едно помещение за животни с площ 75.49м2, в което ще се отглеждат 12 броя дойни крави и склад с площ 30.64м2. Торовата площадка ще е за съхранение на 222,64м3 торова маса. Изчистването на торовата маса ще се осъществява посредством трактор с булдозерна лопата и ще се транспортира до площадката. Събраната торова маса ще се съхранява 4 месеца за правилно протичане на ферментационните процеси. След изтичане на периода, торохранилището ще се почиства, а течната тор ще се изпомпва в специални цистерни. В обекта има съществуваща ВиК мрежа. Отпадъчните води от измиването на млечните танкове и доилната инсталация ще се отвеждат чрез отделна канализационна система в изгребна шахта. Изхвърлянето на отпадъчните води от шахтата ще става на място, предписано от местният ВиК оператор. Представено е писмо от община Баните с изх. № Р-3857/03.08.2020г. че има утвърдени терени за загробване на животни в село Оряховец, които ще бъдат представени за ползване съгласно законовите изисквания.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-325-(3)/12.08.2020г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;

- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор - капацитетът на съоръжението за съхранение на оборска тор трябва да бъде достатъчен за съхранение на генерирания в стопанството. Съоръжението за съхранение на твърда и течна оборска тор се изгражда с водоустойчиво дъно по начин, който да не позволява проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците. Съоръженията да се проверяват редовно и при необходимост се предприемат незабавни действия.

- Изгребната яма да бъде водоплътна, като периодично водите в нея се извозват от оторизирана фирма;

- Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ;

- Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място (с. Бял извор).

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близката защитена зона е:

· BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33208
(Съобщението е изпратено на Община Ардино, Кметство Бял извор, Възложителят и БДИБР-Пловдив)