Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-027 ОТ 31.07.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №005/17.02.2020г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

31.07.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-47/31.01.2020г., последно писмо с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-47-(14)/20.07.2020г. и последно писмо с изх.№ П-01-37(6)/29.07.2020г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград за инвестиционно предложение: „Цех за производство на захарни изделия, хляб, хлебни изделия, офиси, складове, гаражи и навеси“ разположен в ПИ с идентификатор 65440.045.142, м. „Батала“, в землището на с. Сатовча, обл. Благоевград. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда обособяване на „Цех за производство на захарни изделия, хляб, хлебни изделия, офиси, складове, гаражи и навеси“ в ПИ с идентификатор 65440.045.142, м. „Батала“, землище на с. Сатовча, обл. Благоевград със следните градоустройствени параметри: кота корниз до 10 м.(ниско застрояване), Кинт до 1.0, плътност на застрояване до 50 % и процент на озеленяване 50 %. Достъпът до имота се осъществява чрез отстъпено право на преминаване през поземлен имот №000189-пасище мера, собственост на община Сатовча, разположен от запад на имота и тангиращ до имот №000219 - път собственост на община Сатовча. В цеха ще се произвежда 1000 кг/ден захарно изделие тип „Суха паста“, която ще се пакетира и доставя до потребителите. Основното технологично оборудване за цеха включва – тестомесачка, оформителна/точеща машина за оформяне на продукта, фурна за печене, тунклиния и пакетажна машина. Отоплението ще се осъществява посредством с отоплителна инсталация с котел на пелети. Захранването на обекта с електроенергия ще се извърши от съществуващ трафопост ТП, собственост на ЧЕЗ Разпределение АД. Съгласно писмо с изх. №10-05-176/14.07.2020 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, водоснабдяването на имота с вода за битови нужди се предвижда да се осъществи от водопровод Ст. Æ89, изграден в имот с идентификатор 65440.45.213 - селскостопански път. Подаваната вода от водопровода е сурова (непречистена), поради което следва да се предвиди съоръжение за локално обеззаразяване на водата, предназначена за питейни нужди. Предвижда се битовите отпадъчни води от имота да се заустват в канализационен клон Бет. Æ400, изграден в имот с идентификатор 65440.45.213 - селскостопански път.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „д“ – „производство на захарни изделия и сиропи“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ЗБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (ПУРН на ЗБР). Съобразено с полученото становище с изх. № П-01-37-(6)/29.07.2020г., реализирането на инвестиционното предложение, няма да доведе до негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за достигане и поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на Закона за водите и при спазване на следните условия:
1.    Предвид намерението на Възложителя да изгради цех за производство на захарни изделия, хляб, хлебни изделия, офиси, складове, гаражи и навес, следва да се предвиди подходящо локално пречиствателно съоръжение за обеззаразяване на водата, предназначена за питейно-битови нужди, подавана по съществуващия водопровод;
2.    Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба №9/2011 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели, стойностите на показателите по Приложение №1 от същата Наредба трябва да бъдат спазени за водата в обекти за производство на храни - на местата, където тя се използва в производствения цикъл. Съгласно § 1, т. 1, буква ,.б“ от Допълнителни разпоредби от същата Наредба: „питейна вода" е вода за питейио-битови цели: използвана в предприятията от хранителната промишленост за производството, преработката, съхранението и продажбата нa продукти или на вещества, предназначени за консумация от хора, с изключение на случаите, когато органите па ДЗК са преценили, че качеството на водата не може да повлияе върху безопасността на готовия хранителен продукт;
3.    В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване;
4.    Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от Закона за водите;
5.    В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане. При реализиране на инвестиционното предложение да се предвидят мерки за недопускане влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Така представеното инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.)
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32691  
 
(Съобщението е изпратено на Община Сатовча, Възложителят и БДЗБР-Благоевград)