Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Събиране, временно съхранение и предварително третиране на строителни отпадъци“ на площадка №1 в ПИ 67653.923.245 в пром зона Трандевица

30.07.2020

 Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение „Събиране, временно съхранение и предварително третиране на строителни отпадъци“ на площадка №1 в поземлен имот 67653.923.245 в промишлена зона "Трандевица", гр. Смолян и на площадка №2 - включваща строителните обектите и/или обектите за премахване/разрушаване на територията на област Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33735   
В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Смолян следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян