Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-026 ОТ 28.07.2020Г.

28.07.2020

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-373/13.07.2020г. и писмо на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-563-(1)/24.07.2020г. за „Почистване, укрепване и покриване на част от речното корито на река Върбица, източно от съществуващ транспортен мост между о.т. 821 на ул. „Прогрес“ и о.т. 819 на ул. „България“ в град Златоград“, община Златоград, област Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда да се извърши почистване, укрепване и покриване на част от речното корито на река Върбица, източно от съществуващ транспортен мост между о.т. 821 на ул. „Прогрес“ и о.т. 819 на ул. „България“ в град Златоград. С цел постигане на необходимата пропускателна способност за провеждане на „високите“ води с обезпеченост 0,1%, ще се извърши предвиденото почистване и благоустройство на руслото на река Върбица, включващо почистване от наноси на речното русло с дължина от 100 м преди моста и 100 м след покрития участък, след което върху почистеното речно корито ще се положи стоманобетонна дънна плоча. До съществуващият мост на реката ще се изгради съоръжение от стоманобетонова конструкция, с размери 41/49м, с цел покриване на речното корито. Предвидени са строително ремонтни дейности на ул. „Прогрес“, включващи фрезоване на пътната настилка, полагане на нов пласт плътен асфалтобетон (4 см), отводняване, като изградените тротоари и бордюри, ще се запазят. Реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности – почистване на коритото на реката, обезпечаване на проводимостта на водата и покриване на речното корито, на изток от улицата и съществуващия транспортен мост, ще създадат нови площи за паркиране, които ще бъдат разположени над коригираното речно корито на р. Върбица в град Златоград, с транспортна връзка към съществуващия триотворен стоманобетонов мост, с размери - 55,085/40,485м и височина на коригираното дъно на реката - около 6м. За изграждането на паркинга е избрано пилотно фундиране. Под всяка колона на съоръжението ще се изградят изливни стоящи пилони с диаметър 120 см, а над пилота е предвиден ростверк с размери 160/160см. Пилотът навлиза в ростверка, като цялото съоръжение – пилот и ростверк е позиционирано на една кота и около тях ще се извършва корекция на реката, като руслото се мести в средния кораб на съоръжението. Горното строителство на съоръжението ще включва изграждане на колони, греди и плоча.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „б“ – „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. ПУ-01-563-(1)/24.07.2020г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните изисквания:
1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
2. Да не се извършват строежи по смисъла на ЗУТ над покритите участъци;
3. Дейностите от ИП подлежат на разрешителен режим, съгласно Закона за водите и попадат под разпоредбите на чл.46, ал.1, т1 букви „б“ и „г“ от закона.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33727
(Съобщението е изпратено на Община Златоград и БДИБР-Пловдив)