Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-025 ОТ 21.07.2020Г

21.07.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-136-(5)/17.07.2020г. за инвестиционно предложение: „Производство на пелети от иглолистна дървесина, трици, изрезки, парчета дървен материал“, в ПИ с идентификатор №67653.926.52, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян. За инвестиционно предложение: „Производство на пелети от дървесина“, в ПИ с идентификатор №67653.926.52, землището на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, е проведена процедура по реда на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), завършила с издаване на писмо по чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), с което е съгласувано инвестиционното предложение.

С уведомление с вх. № КПД-11-136-(5)/17.07.2020г., ни уведомявате за настъпили изменения в параметрите и обстоятелствата, при които е съгласувано инвестиционното предложение.
Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение: „Производство на пелети от иглолистна дървесина, трици, изрезки, парчета дървен материал“, в ПИ с идентификатор №67653.926.52, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда производство на пелети от иглолистна дървесина, трици, изрезки, парчета дървен материал в ПИ с идентификатор 67653.926.52, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян. Територията, в чийто граници ще се извършва дейността е урбанизирана - УПИ I, кв.93 (промишлена зона), с обща площ 8787 кв.м. Съгласно представен договор за наем, възложителят е наел имота, ведно с построените в него сгради. Дейността по производството на пелети ще се осъществява върху площ от 300 кв.м. Производството ще включва следните технологични процеси - доставка на суровина (собствен и закупен иглолистен дървен материал, както и отпадъци от дървопреработка - трици, изрезки, парчета дървен материал); раздробяване на суровината в дробилка; изсушаване на раздробения материал в хоризонтална ролкова сушилня на чипс; сухият дървесен чипс ще се пресова на пелети с помощта на ролкова преса. Предвижда се за месец да се произвеждат около 7 тона собствена и 3 тона чужда суровина. Ще се използват изцяло съществуващите помещения в имота, както и съществуващата инфраструктура. Не се предвижда захранване на обекта с вода. Захранването на обекта с електрическа енергия ще се осъществи от съществуващ трафопост.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.)
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33716
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Възложителят)