Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-024 ОТ 16.07.2020Г.

16.07.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-388/15.07.2020 г. за инвестиционно предложение: “Мобилна мандра“ намиращо се в поземлен имот с идентификатор 80371.241.3078, гр. Чепеларе, обл. Смолян с възложител: „Българска млечна компания“ ООД, ул.„Мрамор“ №12, гр. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда поставяне на мобилна мандра в ПИ № 80371.241.3078, гр. Чепеларе, обл. Смолян, с капацитет за преработка на 200 литра мляко/дневно. Модулната мандра има издадено Разрешение за проектиране по чл.56 от ЗУТ на гл.архитект на Община Чепеларе. Общата използвана площ, необходима за поставяне на съоръжението е 41 кв.м. Модулът ще се изгради от метална конструкция със заварени квадратни и правоъгълни дебелостенни тръби. В рамките на един работен ден ще се произвежда само един от предвидените асортименти – сирене, кашкавал, кисело мляко. За отпадъчните води от производството ще се предвиди мазниноуловител, след което ще се включват в канализационната мрежа на гр. Чепеларе. При реализацията на предложението не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Съгласно становище с изх. № ПТО-503/14.12.2015г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, имотът, в чийто граници е предвидено да се реализира предложението е водоснабден от съществуващ уличен водопровод, посредством водопроводно отклонение, на което има монтиран водомер. Отпадъчните води от обекта ще се включат в канализационната мрежа на гр. Чепеларе. Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се извърши, съгласно представен Договор за присъединяване, сключен с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.
За така заявеното инвестиционно предложение, през 2016 г. е стартирала процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР, която е прекратена на основание чл.2а, ал.3, във връзка с чл.2а, ал.5, т.1 от Наредбата за ОВОС с Решение № ПО-10-6/16.04.2020 г. на Директора на РИОСВ – Смолян.
Възложителят е използвал възможността да подаде ново уведомление с вх.№КПД-11-388/15.07.2020 г. за същото инвестиционно предложение.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с изх. № КД-04-486/06.01.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на условията посочени в писмото.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е:
· BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 2,7 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33674
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе и Възложителят)