Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-021 ОТ 17.06.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №018/19.05.2020Г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

17.06.2020

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-232/15.05.2020г., писмо за допълнителна информация на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-377-(1)/27.05.2020г. и писмо с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-232-(6)/03.06.2020г. за „Отглеждане на крави и телета в съществуваща сграда“ в ПИ с идентификатор 48814.1.65 в м. "Хатипски колиби", землище на с.Могилица, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С инвестиционното предложение се предвижда пасищно отглеждане на 21 броя крави и телета в съществуваща стопанска сграда с площ 453кв.м, в имот с идентификатор 48814.1.65 в местност „Хатипски колиби“, землището на село Могилица, общ. Смолян с обща площ 1853кв.м. В представената документация е посочено, че сградата е водоснабдена от ВиК. Торовата маса ще се събира на бетонова торова площадка (непромокаема) и ще се използва за наторяване на ливади, използвани от възложителят. Съгласно становище с изх.№ 05/02.06.2020г. на община Смолян са утвърдени терени за загробване на животни, които ще бъдат предоставени за ползване при нужда.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-377-(4)/15.06.2020г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г.: съоръженията за съхранение на твърд оборски тор, разположени в близост до повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири и др.) да са на разстояние от тях най-малко 20 м. Капацитетът на съоръжението за съхранение на оборска тор трябва да бъде достатъчен за съхранение на генерирания в стопанството. Съоръженията да се проверяват редовно и при необходимост се предприемат незабавни действия.
3. Да се има предвид, че има забрани за внасяне на оборски Азотсъдържащи торове (органични и минерални/неорганични) при полски култури, трайни култури, нови овощни насаждения, ливади и постоянни пасища в следните периоди: от 1 ноември до 20 февруари за Южна България (области Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково, Ямбол, София-град, София-област, Перник и Кюстендил).
4. Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място (с. Могилица) за доставка на вода за животновъдният обект.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
·        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33316
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Могилица, Възложителят и БДИБР-Пловдив)