Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-020 ОТ 29.05.2019Г.

29.05.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-205/27.04.2020 г. и становище на БДИБР-Пловдив с вх.№КПД-11-170-(11)/26.05.2020г. за инвестиционно предложение: „Курортно строителство“ в поземлен имот с идентификатор: 73777.2.611, землище на с. Търън, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда реализиране на малък хотел за сезонно ползване с капацитет до 35 легла. В сградата ще има партер, в който ще се разположи механа с РЗП 150 кв.м. и хотелска част на 3 етажа с обща РЗП около 700 кв.м. Съгласно заданието за ПУП – ПРЗ, ПИ 73777.2.611 с площ 5,166дка се урегулира, като се образува нов УПИ, чийто границите минават по съществуващите имотни граници. Хотела ще се състои от самостоятелни двойни стаи, един или два апартамента и/или студия със съоръжения и обзавеждане за съхраняване, подготовка и консумация на храна. Заведението за хранене и развлечения ще бъде ресторант (механа) с българска кухня и ще предлага предимно българска национална и регионална кухня и напитки и ще е предвидено за 40 човека. В зелените площи ще се изградят детски кът и барбекю. В границите на УПИ ще бъдат осигурени места за паркиране за не по- малко от 30% от номиналния капацитет на хотела (около 10-12 автомобила). Предвижда се обекта да се захрани с вода от съществуващ външен водопровод ПЕВП Æ160 мм. изграден за водоснабдяването на с. Търън. За водоснабдяването на обекта ще се изгради водопроводно отклонение от полиетиленови тръби с висока плътност с дължина 33м до водомерната шахта в имота и още около 150м. вътрешна водопроводна мрежа. Битово-отпадъчните води ще се отвеждат посредством вътрешно площадкова канализация до локална водоплътна яма. Представено е становище на „ВиК“ ЕООД Смолян изх. № ПТО 217/12.05.2020г., в което е посочено, че в населени места и селищни образувания със зони за ниско застрояване или в части от тях без канализация битовите отпадъчни води се заустват във водоплътни изгребни ями, които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Периодично ямата ще се почиства, от специализиран автомобил, като отпадните води и утайките ще се транспортират до ГПСОВ – Смолян за пречистване. Обектът ще се електрозахрани от съществуващата към момента въздушна мрежа НН, която преминава през имота. След оразмеряването с работния проект на новите мощности е възможно да се наложи подмяна на съществуващата трафомашина с такава с по- голяма мощност. Очакванията са прогнозната сумарна мощност за обекта да не надхвърли 20 – 30kW. Транспортно комуникационната схема предвижда използването на съществуващия обслужващ път с дължина 24,00 м. започващ от кръстовище от път II-86 при км. 115+030 и достигащ до границата на имота. Общият габарит на обслужващия път е 5,00 м.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение 1)“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-367-(1)/28.05.2020г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:
- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водно тяло от дейностите по реализирана и експлоатацията на ИП;
- Присъединяването към съществуващата ВиК мрежа се извърши на база сключен договор с действащия на територията ВиК оператор и в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
- Да се изгради водоплътна изтребна яма, с подходящ обем, за отвеждане на битово-фекалните отпадъчни води, в съответствие с техническите и санитарно-хигиенни изисквания (чл. 46. ат. 4, т. 2 от ЗВ, вр. с чл. 87. ал. 1 от ЗУТ). Да се сключи договор с лицензирана фирма за периодично извозване на формиращите се отпадъчни води и утайки до най-близко разположената и действаща ПСОВ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение попада извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33388 .
 
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Търън, БДИБР-Пловдив и възложителят)