Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-019 ОТ 28.05.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №015/03.04.2020Г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

28.05.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-170/02.04.2020г. за инвестиционно предложение и становище на БДИБР-Пловдив с вх.№КПД-11-170-(11)/26.05.2020г. за: „Овцеферма“, в поземлен имот с номер 155025, местност „Свети Иван“, землище на село Хвойна, община Чепеларе, област Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда увеличаване броя на пасищно отглеждани животни в съществуващ овчарник на дълбока несменяема постеля. Ще се изгради още една сграда, в която ще се отглеждат още 700 броя овце. Предложението ще се осъществи в поземлен имот с номер 155025 в местност „Свети Иван“, землище на село Хвойна, община Чепеларе. Общата площ на овчарника е 456.00м2. Водозахранването ще се осъществява от съществуващ тръбопровод. На обекта има действаща торова площадка и е изградена септична яма за събиране на отпадъчните води. Представено е писмо с Изх.№ 26.00-243-001/ 12.05.2020г. от община Чепеларе, според което при необходимост за загробване на умъртвени животни, ще бъдат представени терени, одобрени от БДИБР Пловдив в с. Зорница и в с. Павелско, общ. Чепеларе.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-240-(4)/26.05.2020г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
-Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
-Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор.
-Ямата да бъде изгребна, водоплътна и с подходящ обем.
-Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място за доставка на вода за животновъдният обект.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33029.
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Хвойна, БДИБР-Пловдив и Възложителят)