Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-017 ОТ 21.05.2020Г.

21.05.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-190/21.04.2020 г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх. № КПД-11-190-(1)/22.04.2020 г. за инвестиционно предложение: „Реконструкция на улична мрежа и съпътстваща инфраструктура", в кв. Батанци, общ. Мадан, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С инвестиционното предложение ще се извърши подмяна и изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежи на кв. Батанци, гр.Мадан. Предвижда се цялостна реконструкция на съществуващата улица в кв. Батанци от о.т.739+30м до о.т.804+45м, включваща водопроводна и канализационна мрежа, пътни настилки и тротоари, отводняване, вертикална сигнализация и маркировка, изграждане на кабелна канална мрежа и реконструкция на улично осветление.
За пречистване на събраните битови отпадни води ще се изгради/монтира модулно пречиствателно съоръжение (готово изделие), със съответните сертификати и параметри на пречистените води, които отговарят на изискването за заустване във втора категория водоприемник и след него се заустват в реката.
С изготвения технически проект се предлага решение за подмяна на водоснабдителната и канализационна мрежи на кв. Батанци, следват се съществуващите трасета, като в съответствие с действащата нормативна база се проектира разделна канализационна мрежа-за битови отпадъчни води и за дъждовни води.
Водоснабдяването на кв. Батанци е подсигурено от резервоар 2х150м3. Посредством сифонна система е защитен ПП резерв. От него тръгва захранващ водопровод от стоманени тръби ф159. В съответствие със заданието същите се подменят с тръби ПЕВПф160 PN10.
За всяка сграда са предвидени подмяна но СВО и нови такива към всеки ПИ, граничещ с улицата. Пожарните хидранти са разположени в съответствие с Наредба № Із-1971, за строително-технически норми за осигуряване на безопасност при пожар. Уличният водопровод е „отсечен“ на сектори с четири броя ТСКф90, равномерно разположени по дължината му. По дължина на водопровода има една „гърбица“, на която е предвиден въздушник и приложен детайл. В краищата на уличния водопровод са монтирани ТСКф90, предвидени за следващи етапи за захранване на самостоятелни малки жилищни структури в близост до кв. Батанци, състоящи се от по 10-15 еднофамилни жилищни сгради.
Съществуващата канализация на кв. Батанци е смесена, от бетонни тръби ф200 и ф300. Самостоятелно всеки жилищен блок е извел и заустил битовите отпадъчни води в минаващата река „Батанска“. Предвижда се проектиране на разделна канализация-битова и дъждовна. На четири подходящи места и с цел по-икономично решение, дъждовната канализация се зауства в реката. По протежение на уличната канализация, се налага пресичане на река „Батанска“. За целта преминаването на канализацията се осъществява с дюкер.
Битовите отпадъчни води от кв. Батанци се отвеждат в МПСОВ. Същата е готово сертифицирано изделие със степен на пречистване, допускаща заустването на пречистените отпадъчни води във водоприемник втора категория, а именно р. Батанска. Количеството на пречистените битови отпадъчни води, заустени в реката е средно 20м3/ден.
Параметрите на пречиствателното съоръжение са следните:
Еквивалентни жители – 130 – 170 екв. жит.
Отпадъчно водно количество Q от 18,00 до 23,00 м3/дн нормативно натоварване:
БПК5         = 60 гр/жит.дн;
НВ            = 70   гр/жит.дн;
ХПК          = 120 гр/жит.дн;
Гарантирани параметри на пречистената вода след МПСОВ:
БПК5     ≤ 25   мг/л;
НВ        ≤ 35 мг/л;
ХПК      ≤ 125 мг/л;
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „в“ – „пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в Приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с изх. ПУ-01-309-(1)/11.05.2020 г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатацията на ИП;
·Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностния воден обект;
·Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.46, ал.1, т.З, буква „а" от Закона за водите, вр. с чл. 46, ал.8 от ЗВ;
·Пречистените отпадъчни води на изход ПСОВ да отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;
Във връзка с предвиденото преминаване на повърхностен воден обект – река Батанска, да се има предвид следното:
·При преминаване през воден обект чрез прокопаване в границите на обекта е необходимо разрешително за ползване на воден обект, съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗВ;
·При подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, съгласно чл.58, ал.1, т.7 от ЗВ, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30 – дневно предварително писмено уведомяване на БД ИБР, със задължително представяне на справка за планираните дейности по чл.58, ал.2 от ЗВ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33345
 
(Съобщението е изпратено на Община Мадан, БДИБР-Пловдив)