Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-016 ОТ 21.05.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №014/03.04.2020Г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

21.05.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-169/02.04.2020 г., допълнителна информация с вх. №КПД-11-169-(6)/21.04.2020 г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх. № КПД-11-169-(9)/19.05.2020 г. за инвестиционно предложение: „Разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за третиране на отпадъци“, находяща се в ПИ №67653.923.556 по действащия устройствен план на гр. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
„Храбек България“ ЕООД има Разрешително за дейности за отпадъци №11-ДО-245-03/13.03.2020 г., издадено от РИОСВ Смолян с две площадки, а именно: Площадка № 1 с местонахождение: гр. Смолян, обл. Смолян, общ. Смолян, ул. „Тракия“ №2, с идентификатор 67653.923.32, с площ 540 кв.м. и Площадка № 2 с местонахождение гр. Смолян, обл. Смолян, общ. Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 53, УПИ № XXIII, кв. 130 по плана на гр. Смолян, сграда 67653.923.556.1, в имот с идентификатор 67653.923.556, с обща площ 885 кв.м.
С инвестиционното предложение се предвижда разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за третиране на отпадъци“, находяща се в ПИ №67653.923.556 по действащия устройствен план на гр. Смолян, обл. Смолян. Разширението включва добавяне на нови дейности с отпадъци на съществуваща Площадка № 2 за „дробене на пластмаса“, с местонахождение: гр. Смолян, обл. Смолян, общ. Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 53, УПИ № XXIII, кв. 130 по плана на гр. Смолян, сграда 67653.923.556.1, в имот с идентификатор 67653.923.556, с обща площ 885 кв.м, от която ще се използват 530 кв.м. по Разрешително за дейности с отпадъци №11-ДО-245-03/13.03.2020г., издадено от РИОСВ Смолян и превръщането и в площадка за „събиране, сортиране, разглобяване, окрупняване на отпадъци от пластмаса и каучук, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от подкормилна уредба и др. и дробене на пластмаса“.
Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, поради наличие на съществуваща. Обектът е присъединен към електроразпределителната мрежа на EVN България. Водоснабдяването на халето ще се осъществява от съществуваща ВиК мрежа на гр.Смолян.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „д“ – „съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с изх. ПУ-01-241-(3)/19.05.2020 г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:
·      Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·      Да се сключи договор с „ВиК“оператор за водоснабдяване на обекта.
·      С цел опазване на подземните води да се изпълнят изискванията на чл. 15, ал. 2, т.2 от Наредба №7/24.08.2004 г. (обн. ДВ. бр.81 от 17 септември 2004г.) за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.
·      Дейностите по събиране, сортиране, разглобяване, мелене и окрупняване на отпадъците да се осъществяват в съответствие с изискванията на нормативните актове (Закон за управление на отпадъците), с цел опазването на околната среда и водите.
·      Избраната технология на преработване на отпадъците не трябва да допуска изпускане на опасни отпадъци и мленки в отпадъчни води и канализационната мрежа на гр. Смолян.
·      Около площадката да се изградят канавки за отвеждане на скатовите и валежните води извън нейната територия;
·      Чрез подходящо проектиране и изпълнение на вертикалната планировка на площадката да се осигури улавяне и събиране на замърсени повърхностни води и течности, формирани върху настилката;
·      В рамките на площадката и на прилежащите ѝ територии е препоръчително да се изгради система за локален мониторинг на повърхностните и подземните води;
·      Да се предвидят технически решения за безопасно преминаване и оттичане на високите води на р. Черна, в участъка без допускане на заливане на площадките на инвестиционното предложение.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е: BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33031.
 
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, БДИБР-Пловдив и Възложителят)