Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-012 ОТ 11.05.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №008/12.03.2020Г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

11.05.2020

Уведомление с вх. № КПД-11-138/11.03.2020 г. и писма на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-168-(1)/26.03.2020г. и ПУ-01-168-(3)/07.05.2020г., за инвестиционно предложение: „Гробищен парк“, разположен в ПИ с идентификатор №10910.2.640, м. „Пожара“, землище на с. Вехтино, общ. Мадан, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда обособяване на терен за нов гробищен парк, в ПИ с идентификатор №10910.2.640, м. „Пожара“, с площ 1551кв.м, землище на с. Вехтино, общ. Мадан, обл. Смолян. За територията се предвижда отреждането и като „Терен за гробищен парк/Тгп/“. Плътността и интензивността на застрояване, съгласно представеният ПУП-ПРЗ не се нормират. Минималната озеленена площ ще бъде не по-малка от 20%, като половината от нея трябва да е за висока дървесна растителност, разположена като изолационна зеленина. Отреждането на новообразувания урегулиран поземлен имот е „За гробище“, съгласно заданието за изработване на ПУП. Застрояването свързано с новата функция на терена, ще се разрешават по общия ред на ЗУТ. Достъпа до терена ще се осъществява, като ще се използва наличната общинска пътна мрежа, без да е необходимо изграждането на нова. Предвижда се, новия гробищен парк в с. Вехтино, да се водоснабди от водоема, който се ползва за питейно-битовото водоснабдяване на близката махала „Сюлевска”. Водата в него постъпва от група каптирани извори, намиращи се югоизточно от селото в местност „Балиево", землище на с. Вехтино. Не се предвижда генериране на отпадъчни води.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „д“ – „паркове със специално предназначение“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е -Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-168-(3)/07.05.2020г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:
- Да се спази препоръката дадена от автора на „Хидрогеоложки доклад за оценка на риска от замърсяване на подземните води на съществуващи водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и преценка за спазване на здравните изисквания при реализиране на обект: „Гробищен парк", разположен в ПИ с идентификатор 10910.2.640, м. Пожара, землище на с. Вехтино, общ. Мадан, обл. Смолян”;
- Предвид на това,че новия гробищен парк в с. Вехтино ще се водоснабдява от водоем, който се ползва за питейно-битовото водоснабдяване на близката махала „Сюлевска”, за заустване на отпадъчните води, да се предвиди изграждането на водоплътна изгребна яма с необходимия обем за отпадъчните води, като периодично водите в нея да се извозват от оторизирана фирма;
- Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ;
- Водата за питейно-битовото водоснабдяване на с. Вехтино, която се осъществява от местни водоизточници - КЕИ (според допълнително получената информация от общ. Мадан), може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ. Затова е наложително внасяне на Заявление, придружено с необходимите документи съгласно ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него и в частност Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
 II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 

(Съобщението е изпратено на Община Мадан, Кметство Вехтино и БДИБР-Пловдив)