Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РИОСВ - СМОЛЯН

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги през 2020г.

Годишен доклад  за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги през 2021г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги през 2022г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги през 2023г.

Информация и подаване на документи за извършване на административни услуги в РИОСВ – Смолян

Цялостно административно обслужване е осигурено на партера на РИОСВ – Смолян чрез "Център за административно обслужване"

 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СМОЛЯН

 

            I. Списък на услугите в направление „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“   

 

339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда 

1615 Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

2195 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на план/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

1389 Издаване на Решение за преценяване необходимостта от екологична оценка на планове и програми

2468 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

 

           II. Списък на услугите в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“

 

1382 Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения за техните изменения или разширения 

1411 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения 

1845 Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати 

2244 Издаване на Регистрационни карти 

2797 Регистрация на диви животни 

3207 Регистриране на пункт или склад за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството  

3210 Регистриране на пункт за изкупуване на охлюви 

3211 Регистриране на билкозаготвителен пункт и/или склад за билки

 

           III. Списък на услугите в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“ 

 

514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания 

524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания 

526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии 

556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите 

724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии 

1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители 

2245 Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания 

2523 Издаване на удостоверение за регистрация на инсталации, извършващи дейности с употребата на разтворители

309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания 

3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации 

3208 Издаване на заповед за заличаване на инсталацията от регистъра за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и обезсилване  на издаденото удостоверение за регистрация

3209 Вписване в регистъра на промяна и издаване на удостоверение за актуално състояние на средни горивни инсталации 

3212 Регистрация на промяна в обстоятелствата за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и издаване на удостоверение за съответната промяна 

3213 Издаване на разрешение за употреба на бои, лакове и авторепаратурните продукти за целите на възстановяването и поддръжката на обекти, определени като културни ценности

 

           IV. Списък на услугите в направление „Химични вещества“

 

2522 Издаване на решение за потвърждаване/отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/ съоръжение с нисък рисков потенциал

 

           V. Списък на услугите в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

 

723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци 

2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък 

2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъци 

719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци 

927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци 

2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци 

3042 Прекратяване действието на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци

1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране  на отпадъци 

2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2752 Изменение и/или  допълнение на Разрешение за извършване на дейностите по третиране на отпадъци 

1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

 

VI. Услуги, предоставяни от всички администрации 

2 Предоставяне на достъп до обществена информация 

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)