Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Д И Р Е К Т О Р

I. Обща администрация

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

 • Директор дирекция  "Административни, финансови и правни дейности"  
 • Юристконсулт
 • "Счетоводна дейност, касиер"
 • "Човешки ресурси"
 • "Административно обслужване"
 • "Обслужване на едно гише"
 • "Поддръжка сграда и автотранспорт, огняр"
 • Изпълнител

II. Специализирана администрация

Дирекция "Контрол и превантивна дейност"

 • Директор на дирекция "Контрол и превантивна дейност"
 • Отдел "Контрол на околната среда"
  • Началник отдел "Контрол на околната среда"
  • Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори"
   • "Опазване чистотата на атмосферния въздух"
   • "Емисии от ЛОС и вредни физични фактори"
  • Направление "Опазване на водите"
   • "Контрол на хидротехнически съоръжения"
   • "Опазване чистотата на водите"
  • Направление "Опасни химични вещества и комплексни разрешителни"
   • "Управление на опасни химични вещества и комплексни разрешителни"
  • Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
   • "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
   • "Управление на производствени  и опасни  отпадъци"
   • "Разделно събиране на битови отпадъци"
   • "Управление на масово разпространени отпадъци"
   • "Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци"
 • Отдел "Превантивна дейност"
  • Началник отдел "Превантивна дейност"
  • Направление "Екологична оценка и оценка на въздействие върху околната среда"
   • "Оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка"
   • "Оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка"
  • Направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони"
   • "Защитени територии и ГМО"
   • "НАТУРА 2000"
   • "Натура 2000 и биологичното разнообразие"
  • Направление "Специализирани регистри"
   • "Информационни масиви"