Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • Директор на РИОСВ- Смолян
  • Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • Дирекция "Контрол и превантивна дейност"
  • Отдел "Контрол на околната среда"

            - Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори"

            - Направление "Опазване на водите"

            - Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества"

  • Отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
  • Отдел "Превантивна дейност"

            - Направление "Екологична оценка и оценка на въздействие върху околната среда"

            - Направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони"