Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Решения на РИОСВ-Смолян за прекратяване на процедури по ОС


  • 28.06.2024 Решение № ПО-10-3-П/27.06.2024Г „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар“ в ПИ с идентификатор 69105.8.6 по КККР на село Старцево, община Златоград, област Смолян
  • 27.02.2024 Решение № ПО-10-1-П/26.02.2024Г „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 190-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021г. на ИАОС за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино, с оператор Община Мадан“