Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени решения от РИОСВ-Смолян на основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77/2002 г.)


 • 19.08.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-32-ОС/2019 г. предложение „Създаване и отглеждане на сини сливи, дрян, череши, ябълки, домати“ в земеделско стопанство, разположено в землището на село Барутин, община Доспат, област Смолян
 • 16.08.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-31-ОС/2019 г. „Изграждане на вилна сграда и допълващо застрояване – барбекю и навеси“ в поземлен имот с идентификатор 20465.87.283 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, местност „Цървулево“, община Девин, област Смолян
 • 14.08.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-30-ОС/2019 г. : „Отглеждане на овощни трайни насаждения от сливи, картофи и естествени ливади“ в съществуващо земеделско стопанство, разположено в землището на село Борино, община Борино
 • 14.08.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-29-ОС/2019 г. „Отглеждане на овощни трайни насаждения от сливи, картофи и естествени ливади“ в съществуващо земеделско стопанство, разположено в землищата на село Борино, село Чала и село Буйново, община Борино
 • 26.07.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-28-ОС/2019 г. „Проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземелн имот с идентификатор 12526.3.364 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Вълчан дол, местност „Под къщи“, община Баните
 • 18.07.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-27-ОС/2019 г. „Изграждане на пешеходна алея до брега на язовир Доспат“
 • 10.07.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-26-ОС/2019 г. „Извършване на земеделска дейност “, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" в поземлени имоти с идентификатори: 23025.77.74, 23025.101.44, 23025.47.55, 23025.138.102, 23025.110.102, 23025.101.37, 23025.78.108, 23025.110.98, 23025.77.78, 23025.108.107 и 23025.118.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, община Доспат, област Смолян
 • 08.07.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-25-ОС/2019 г. предложение „Засаждане на трайни насаждения, оранжерийни домати и картофи“ в поземлени имоти с идентификатори: 23025.44.137, 23025.77.59 и 23025.502.585 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 19.06.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-24-ОС/2019г. „Отглеждане на картофи, сини сливи, домати, пасища, мери и овце-майки“, по подмярка подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" на ПРСР 2014-2020г.
 • 12.06.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-23-ОС/2019г. „Основен ремонт и строителство на нов горски автомобилен път“ в части от землищата на село Михалково и село Чуруково, община Девин, област Смолян
 • 31.05.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-22-ОС/2019 г. „Изграждане на нов траен горски автомобилен път“ в части от землищата на село Вишнево и село Гълъбово, община Баните
 • 31.05.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-21-ОС/2019 г. „Изграждане на нов траен горски автомобилен път“ в части от землищата на село Глогино и село Загражден, община Баните
 • 29.05.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-20-ОС/2019 г. „Жилищно строителство“ в част от поземлен имот с идентификатор 15117.1.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Глогино, местност „Судата“, община Баните, област Смолян
 • 23.05.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-19-ОС/2019 г. „Създаване на овощна градина“ в поземлен имот с идентификатор 87223.99.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ягодина, местност „Черешево“, община Борино, област Смолян
 • 16.05.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-18-ОС/2019г. „Засаждане на арония“, в поземлен имот с проектен идентификатор 05462.143.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борино, община Борино, област Смолян
 • 15.05.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-17-ОС/2019 г. „Изграждане на параклис „Св. София, Вяра, Надежда и Любов“ в поземлен имот с идентификатор 73105.13.583 (част от ПИ № 73105.13.187 - стар идентификатор) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Триград, местност „Краево”, община Девин, област Смолян
 • 19.04.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-16-ОС/2019 г. „Проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 67653.183.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, местност „Усойката“, община Смолян, област Смолян
 • 12.04.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-15-ОС/2019г. „Горскостопански план“ за гори и горски територии стопанисвани от ГПК „Мурджов пожар“, разположени в землищата на селата Славейно, Кутела, Виево, Петково, Тикале, община Смолян и в землището на село Стърница, община Баните, област Смолян и попадащи в района на дейност на ЮЦДП ТП ДГС „Славейно“
 • 08.04.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-14-ОС/2019 г. „Изграждане на вила с дворно място“ в поземлени имоти с идентификатори 67547.5.85, 67547.5.79 и 67547.5.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Смилян, община Смолян, област Смолян.
 • 03.04.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-13-ОС/2019г, „Създаване на трайни насаждения“, в поземлен имот с идентификатор 30209.11.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Загражден, местност „Чукара“, община Баните, област Смолян
 • 02.04.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-12-ОС/2019г. „Сграда за сезонно ползване“, в поземлен имот с идентификатор 49014.18.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Момчиловци, местност „Ахматица“, община Смолян, област Смолян
 • 26.03.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-11-ОС/2019 г. „Застрояване на вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 67547.5.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Смилян, местност „Радино“, община Смолян, област Смолян
 • 26.03.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-10-ОС/2019 г. „Вилна сграда на два етажа“ в поземлен имот с номер 002178, местност „Поюклев гроб“, землище на село Кестен с ЕКАТТЕ 36796, община Девин, област Смолян
 • 19.03.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-09-ОС/2019 г. „Сграда за обслужващ персонал и склад за инструменти“ в поземлен имот с номер 021033, местност „Дерето – Белишка река“, землище на село Борово, община Лъки
 • 15.03.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-08-ОС/2019 г. „Изграждане на вилна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 23025.39.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Келебека“, община Доспат
 • 14.03.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-07-ОС/2019 г. „База за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 23025.44.136 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян.
 • 12.03.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-06-ОС/2019 г. „Строителство на курортни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.160.331 и 23025.160.398 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Новото“, община Доспат, област Смолян
 • 07.03.2019 Решение № СМ-05-ОС/2019г. „Разширение на хотел чрез допълнително пристрояване“, в поземлен имот с идентификатор 20465.138.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, местност „Строилица“, община Девин, област Смолян
 • 08.02.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-04-ОС/2019 г. „Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия ", ПРСР 2014-2020 г.
 • 08.02.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-03-ОС/2019 г. „Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия ", ПРСР 2014-2020 г
 • 08.02.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-02-ОС/2019 г. „Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия ", ПРСР 2014-2020 г.,
 • 24.01.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-01-ОС/2019 г. „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) - за „Жилищно застрояване” за поземлен имот с идентификатор 20465.157.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, местност „Хумата“, община Девин
 • 18.12.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-23-ОС/2018 г. „Увеличаване на съществуващо земеделско стопанство с 6,000 дка трайни насаждения от сливи в поземлен имот № 018001, местност „Равнища“, землище на село Павелско с ЕКАТТЕ 55035, община Чепеларе, област Смолян“
 • 21.09.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-22-ОС/2018г. "Промяна предназначението на територията от земеделска в горска територия по чл.81 от Закона за горите" за общински поземлени имоти в землищата на селата Борино, Буйново, Кожари, Чала и Ягодина, община Борино, област Смолян.
 • 17.08.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-21-ОС/2018 г. „Предприятие за бутилиране на изворна вода в землището на село Осиково, община Девин, област Смолян“ в УПИ II, кв. 21 по плана на село Осиково и подземен извор „Бяла стена“ разположен в поземлен имот с номер 006108, землище на село Осиково с ЕКАТТЕ 54198, община Девин, област Смолян
 • 10.08.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-20-ОС/2018г. „Горскостопански план (ГСП) на горските територии, собственост на община Сатовча“, на територията на ТП „ДЛС Дикчан“, село Сатовча, област Благоевград
 • 07.08.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-19-ОС/2018 г. „Отглеждане на трайни насаждения от сливи, картофи, естествени ливади и пчелни семейства по биологичен начин“, по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“
 • 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-18-ОС/2018 г. „Промяна предназначението на територията от земеделска в горска територия“ в поземлени имоти с номера 016066 и 016482, в землището на село Лясково с ЕКАТТЕ 44848, поземлен имот с номер 004007, в землището на село Стоманево с ЕКАТТЕ 69465 и поземлени имоти с номера 007387 и 005211, в землището на село Селча с ЕКАТТЕ 66130, община Девин, област Смолян.
 • 17.07.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-17-ОС/2018 г. „Създаване на трайни насаждения от сливови дръвчета“ в поземлени имоти с номера 004486 и 005192, землище на село Кремене с ЕКАТТЕ 39637, община Смолян, област Смолян
 • 12.07.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-16-ОС/2018 г. „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) – за разширение на производствена площадка за промишлено предприятие за производство на опаковки за нуждите на военната промишленост и транспортен достъп“ за поземлен имот с номер 017594 и част от поземлен имот с номер 017442, местност „Заевото“, землище на село Лясково, община Девин, област Смолян“
 • 29.06.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-15-ОС/2018г. „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) – за Предприятие за производство на опаковки за нуждите на военната промишленост“ за поземлен имот с номер 001004, местност „Лукова падина“, землище на село Лясково, община Девин, област Смолян“
 • 21.06.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-14-ОС/2018г. „Строителство на сгради в курортна зона“ поземлени имоти с идентификатори 23025.45.150 и 23025.46.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян.
 • 23.05.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-13-ОС/2018 г. Горскостопански план (ГСП)“ на горските територии, стопанисвани ГПК „Костовица“, разположени в землището на село Широка лъка, община Смолян
 • 19.04.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-12-ОС/2018 г. „Къща за гости“ в поземлен имот с идентификатор 23025.43.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян.
 • 19.03.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-11-ОС/2018 г. „Изграждане на склад към основно производство на мебели“ в поземлен имот с номер 012263, местност „Пшеничище“ и поземлен имот с номер 012266, местност „Въпката“, землище на село Барутин с ЕКАТТЕ 02779, община Доспат, област Смолян
 • 12.03.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-10-ОС/2018г. „Изграждане на жилищна сграда“, в поземлен имот с идентификатор 23025.158.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Хаджиосманското“, община Доспат, област Смолян.
 • 08.03.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-09-ОС/2018г. инвестиционно предложение: „Къща за гости“, в поземлен имот с идентификатор 67547.8.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Смилян, местност „Кравефермата“, община Смолян, област Смолян.
 • 21.02.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-08-ОС/2018 г. „Създаване на трайни насаждения от сливи“ в поземлен имот № 008083, местност „Голяма ливада“, землище на село Барутин, община Доспат, област Смолян.
 • 08.02.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-07-ОС/2018 г. „Горскостопански план (ГСП) и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП)“ за горски територии в в землището на село Богутево, община Чепеларе, област Смолян, на територията на ЮЦДП ТП „ДЛС Кормисош“ - гр. Лъки
 • 07.02.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-06-ОС/2018 г. „Изграждане на вилна сграда“ поземлен имот с номер 013073, местност „Пирамлик“, землище на село Дебеляново с ЕКАТТЕ 20290, община Баните, област Смолян
 • 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-05-ОС/2018 г. „Засаждане на едногодишни култури и създаване на трайни насаждения“ 1. Поземлен имот № 008013, местност „Друма“, землище на село Загражден с ЕКАТТЕ 30209, община Баните, област Смолян. 2. Поземлен имот № 000384, местност „Падината“, землище на село Глогино с ЕКАТТЕ 15117, община Баните, област Смолян. 3. Поземлен имот № 007035, местност „Равнища“, землище на село Босилково с ЕКАТТЕ 05737, община Баните, област Смолян. 4. Поземлен имот № 002024, местност „Фераджиевото“, землище на село Давидково с ЕКАТТЕ 20033, община Баните, област Смолян.
 • 23.01.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-04-ОС/2018 г. „Склад за дървен материал“ в част от поземлен имот с идентификатор 67547.2.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Смилян, местност „Мерханово“, община Смолян, област Смолян.
 • 17.01.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-03-ОС/2018 г. „Селскостопанска сграда - обор с помещения за съхранение на слама, сено, инвентар и помещения за почивка на персонал” в част от поземлен имот с номер 001006, местност „Карлък“, землище на село Мугла, община Смолян, област Смолян
 • 17.01.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-02-ОС/2018 г. „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща част от сграда (склад към дърводелски цех) във фабрика за производство на пелети, разположен в поземлен имот с идентификатор 05462.202.4 и изграждане на открити складове за съхранение на дървен материал, транспортна инфраструктура и озеленяване, в поземлен имот с идентификатор 05462.202.16 към съществуващ обект: „Дърводелски цех“
 • 09.01.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-01-ОС/2018г. „Изграждане на База за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 02782.2.108 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Арда, местност „Гераница“, община Смолян, област Смолян
 • 22.12.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-25-ОС/2017г. „Горскостопански план (ГСП)“ за горски територии, стопанисвани ГПК „Ела-2001“, с. Гела, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 22.12.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-24-ОС/2017г. „Изграждане на вила за семеен отдих“ в поземлен имот с идентификатор 20465.538.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, местност „Кръстец“, община Девин, област Смолян
 • 06.12.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-23-ОС/2017г. „Горскостопански план (ГСП)“ за горски територии, стопанисвани ГПК „Бистрица“, с. Широка лъка, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 28.11.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-22-ОС/2017г. „Къщи за гости и барбекю“, в поземлени имоти с идентификатори 05462.99.17 и 05462.99.16 и в част от поземлени имоти с идентификатори 05462.100.6 и 05462.100.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борино, местност „Пъндъклъ“, община Борино, област Смолян
 • 08.11.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-21-ОС/2017 г. “Изграждане на селскостопанска сграда с помещения за едрогабаритна селскостопанска техника” в част от поземлен имот с идентификатор 69345.19.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стойките, местност „Карлък“, община Смолян, област Смолян
 • 01.11.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-20-ОС/2017г. „Цех за форматиране – преработка на камък, търговска част, офиси и гаражи“ в поземлен имот с номер 076002, местност „Карамешинско“, в землището на село Долен, ЕКАТТЕ 21868, община Сатовча, област Благоевград
 • 24.10.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-19-ОС/2017г. „Изграждане на курортна зона и зона за риболов, зелени площи и паркинг“ в поземлени имоти с номера 007200 и 007201, местност „Долна Бартина“, землище на с. Барутин, община Доспат, област Смолян.
 • 09.08.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-18-ОС/2017 г. „Горскостопанска програма (ГСП) за горите попадащи в ревир „Мурджов пожар“ в имоти с номера 215001, 215002, 215003, 215004, 215005, 215006, 215007, 215008, 215009, 215010, 215011, землището на село Манастир, община Лъки, област Пловдив,
 • 19.07.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-17-ОС/2017 г. „База за отдих“ в поземлен имот с номер 000332, местност „Лаките“, землище на село Ягодина, ЕКАТТЕ 87223, община Борино, област Смолян
 • 17.07.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-16-ОС/2017г. „Ваканционно селище – две вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 02782.2.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Арда, местност „Гераница“, община Смолян, област Смолян
 • 06.07.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-15-ОС/2017 г. „Горскостопански план (ГСП) и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП)“ на ГПК „Чил тепе - 97“
 • 22.06.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-14-ОС/2017 г. „Горскостопански план (ГСП) и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП)“ на гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГК „Ени-хан“
 • 19.06.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-13-ОС/2017 г. „Строителство на горски автомобилен път“ в местност „Кожарско дере“, землище на село Триград, община Девин, област Смолян, от териториалния обхват на ЮЦДП ТП „ДГС – Триград“.
 • 12.06.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-12-ОС/2017г. „Горскостопански план (ГСП) и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП)“ на ПК „Победа“, гр. Лъки, разположени в землищата на с. Джурково, с. Здравец, с. Лъкавица и гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив
 • 20.04.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-11-ОС/2017 г. „Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 23025.43.32 и 23025.43.19 и образуването на УПИ I -32, УПИ II-32 и УПИ III-19”, местност „Чинлий“, землище на град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 12.04.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-10-ОС/2017г. „Къща за гости в поземлен имот с идентификатор 05462.227.7, местност „Долна Саборча“, землище на село Борино, община Борино, област Смолян
 • 30.03.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-09-ОС/2017 г. „Изграждане на къща за гости“ в поземлен имот с идентификатор 05462.20.7, местност „Батак“, землище на с. Борино, община Борино, област Смолян
 • 30.03.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-08-ОС/2017 г. „Осигуряване на транспортен достъп в поземлен имот с номер 000473, землище на село Песнопой и поземлен имот с номер 010029, землище на село Любино, община Ардино, област Кърджали”
 • 23.03.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-07-ОС/2017г. „Изграждане на работилница за дървообработка“ в поземлен имот с идентификатор 67547.6.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 10.03.2017 Решение № СМ-06-ОС/2017г. “Горскостопански план (ГСП)“ за горите и горските земи, собственост на община Чепеларе, област Смолян
 • 14.02.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-05-ОС/2017 г. „Създаване на трайно насаждение от орехи“ в поземлен имот с номер 000534, местност „Османкьово“, землище на село Давидково, община Баните, област Смолян и поземлен имот с номер 000558, местност „Чемериево“, землище на село Давидково, община Баните, област Смолян.
 • 03.02.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-04-ОС/2017 г. „Изграждане на улица“ поземлен имот с идентификатор 23025.51.10, местност „Ирийте“, землище на град Доспат, община Доспат, област Смолян
 • 03.02.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-03-ОС/2017 г. „Производство на дървени въглища по ретортен способ“ поземлен имот с идентификатор 05462.57.57, местност „Валта“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борино, община Борино, област Смолян
 • 02.02.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-02-ОС/2017 г. „Изграждане на Базова станция на „Мобилтел“ ЕАД - SML0123 и външно електрозахранване“в проектен имот с идентификатор 67653.495.2, местност „Уройското“, землище град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 16.01.2017 Решение № СМ-01-ОС/2017г. „Горскостопански план (ГСП)“ за горите и горските земи собственост на физически лица, сдружени за управлението и стопанисването им в Горовладелско дружество (ГД) „Голина-Буково“, в землището на с. Малево, общ. Чепеларе, обл.Смолян
 • 24.10.2013 Решение № 11-ОС/2013 г. “Горскостопански план на горските територии, собственост на община Девин”
 • 13.09.2013 Решение № 10 - ОС/2013 г. “Външен водопровод от КЕИ „Пещера Чифлика” до фабрика за бутилиране на минерална вода „Михалково”, с. Михалково, общ. Девин”
 • 23.08.2013 Решение № 09-ОС/2013 „Строителство на складова база”, м.„Джума дюзю”, землището на с.Борино, общ.Борино, обл.Смолян
 • 31.07.2013 Решение № 08-ОС/2013 „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. в гори, собственост на държавата - ТП „ДЛС-Извора” - Девин
 • 30.07.2013 Решение № 07-ОС/2013 „Жилищно строителство”, м.„Шутия мост”, землището на с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян
 • 11.07.2013 Решение № 06-ОС/2013 „Жилищно застрояване”, м.„Дълвина”, землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 17.06.2013 Решение № 05-ОС/2013 „Мотел и крайпътно заведение”, м.„Караджа дере”, землището на с.Змеица, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 05.04.2013 Решение № 04-ОС/2013 „Подробен устройствен план (ПУП – ПРЗ) за „Вилно селище”, м.„Чинлий”, землището на гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 14.03.2013 Решение № 03-ОС/2013 „Жилищно застрояване”, м.„Черешките”, землището на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 14.03.2013 Решение № 02-ОС/2013 „Изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на част от поземлен имот за производствени нужди”, м.„Белюково”, землището на с.Могилица, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 21.01.2013 Решение № 01-ОС/2013 „Вила за семеен отдих”, м.„Асенец–гробето”, землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 19.11.2012 Решение № 16-ОС/2012 „Горскостопански план” на имот с № 104001, землището на с.Киселчово, общ.Смолян
 • 13.11.2012 Решение № 15-ОС/2012 „Горскостопански план” на ревир „Нова Димчовица”, гори стопанисвани от ДЗЗД „Айдарица – Мандрите”
 • 03.08.2012 Решение № 14-ОС/2012 „База за отдих” и изменение на ПУП за УПИ I-221, землището на с.Горна Арда, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 27.06.2012 Решение № 13-ОС/2012 „Разработване на водоизточник в м.„Мечо селище”, землището на с.Гела, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 22.06.2012 Решение № 11-ОС/2012 „Жилищна сграда – вила за селски туризъм за сезонно ползване”, м.“Югови ханчета”, землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 22.06.2012 Решение № 12-ОС/2012 „Къща за гости в УПИ I и Барбекю в УПИ III”, м.“Кастракли”, землището на с.Борино, общ.Борино, обл.Смолян
 • 14.05.2012 Решение № 10-ОС/2012 „Водоем за екстензивно отглеждане на риба”, м.“Авлията”, землището на с.Кислечово, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 17.04.2012 Решение № 09-ОС/2012 „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ I-137, 140, 141-база за отдих, кв.2 (разширение с ПИ с № 020037)”, м.“Шарен мост”, землището на с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян
 • 27.03.2012 Решение № 08-ОС/2012 „Лесоустройствен проект (ЛУП) на общинските гори на община Борино”
 • 09.03.2012 Решение № 07-ОС/2012 „Къща за гости в УПИ I и Барбекю в УПИ III”, м.„Кастракли”, землището на с.Борино, общ.Борино, обл.Смолян
 • 24.02.2012 Решение № 04-ОС/2012 „Вилно селище”, м.“Кръстец”, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 • 24.02.2012 Решение № 05-ОС/2012 „ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 20465.139.28 и 20465.139.29”, м.“Дворището”, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян /Сондаж № 5/
 • 24.02.2012 Решение № 06-ОС/2012 „ПУП на част от поземлен имот с идентификатор 20465.9.470”, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян /Сондаж №6/
 • 14.02.2012 Решение № 03-ОС/2012 Лесоустройствен проект (ЛУП) на недържавни гори на територията на ТП „ДГС Чепеларе”
 • 06.02.2012 Решение № 02-ОС/2012 „База за отдих”, м.“Хаджиосманското”, землището на гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 05.01.2012 Решение № 01-ОС/2012 „Вилна сграда”, м.“Пъндъклъ”, землището на с.Борино, общ.Борино, обл.Смолян
 • 19.12.2011 Решение № 30-ОС/2011 „Вила за семеен отдих”, м.“Асенец - двора”, землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 25.11.2011 Решение № 29-ОС/2011 „База за отдих”, м.“Врътката”, землището на с.Чала, общ.Борино, обл.Смолян
 • 07.11.2011 Решение № 28-ОС/2011 Лесоустройствен проект (ЛУП) на общински гори на община Доспат
 • 14.10.2011 Решение № 27-ОС/2011 „Вилна сграда”, м.„Пъндъклъ”, землището на с.Борино, общ.Борино, обл.Смолян
 • 07.10.2011 Решение № 26-ОС/2011 „Изграждане на МВЕЦ “Свети Врач”, на р.Еленска, землището на гр.Смолян
 • 19.09.2011 Решение № 24-ОС/2011 „Изграждане на централа към МВЕЦ “Сливка”, промяна на местоположението на сградо-централата”, землището на с.Две топили, общ.Баните, обл.Смолян
 • 19.09.2011 Решение № 25-ОС/2011 „База за отдих с паркинг и обслужваща сграда”, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 17.09.2011 Решение № 23-ОС/2011 „Вилна постройка”, м.“Кушу Бурун”, землището на с.Борино, общ.Борино, обл.Смолян
 • 14.09.2011 Решение № 22-ОС/2011 „Застрояване на 3 бр. индивидуални жилищни сгради за отдих”, м.“Бараклии”, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 • 13.09.2011 Решение № 21-ОС/2011 „Рибарска къща”, м.“Хижа Орфей”, землището на с.Борино, общ.Борино, обл.Смолян
 • 22.08.2011 Решение № 20-ОС/2011 „База за отдих”, м.“Махалата”, землището на гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 16.08.2011 Решение № 19-ОС/2011 Изграждане на обслужваща сграда към съществуващ МВЕЦ “Гашня 2003”, землището на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян
 • 15.08.2011 Решение № 18-ОС/2011 „Жилищно строителство”, м.“Бараклии”, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 • 26.07.2011 Решение № 17-ОС/2011 „Жилищно застрояване”, м.“Алишавото”, землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 20.07.2011 Решение № 16-ОС/2011 МВЕЦ “Гребенец”, разположен на река Въча, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 • 18.07.2011 Решение № 14-ОС/2011 „Базова станция GSM/UMTS – PDV0070” – Кръстова гора, м.“Метериза”, землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 18.07.2011 Решение № 15-ОС/2011 „База за отдих”, м.“Махалата”, землището на гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 12.07.2011 Решение № 13-ОС/2011 „Жилищно строителство”, м.“Градината”, землището на с.Вишнево, общ.Баните, обл.Смолян
 • 17.06.2011 Решение № 12-ОС/2011 „База за отдих”, м.„Хаджиосманското”, землището на, гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 02.06.2011 Решение № 11-ОС/2011 „База за отдих”, м.“Радино”, землището на с.Смилян, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 28.05.2011 Решение № 10-ОС/2011 Промяна на парцеларен план и включване на имот 026013, землището на с.Смилян към обект МВЕЦ „Бяла река”
 • 16.05.2011 Решение № 09-ОС/2011 МВЕЦ „Гребенец”, разположен на река Въча, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 • 05.05.2011 Решение № 08-ОС/2011 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2011 година”, в гори собственост на ГПК “Мурджов пожар”
 • 03.05.2011 Решение № 07-ОС/2011 „Къщи за гости за селски туризъм”, м.„Гробето/Караис.камък”, землището на с.Чала, общ.Борино, обл.Смолян
 • 18.04.2011 Решение № 06-ОС/2011 „Изменение на парцеларен план на МВЕЦ “Сливка”, землището на с.Две топили, с.Сливка и с.Вълчан дол, общ.Баните, обл.Смолян
 • 12.04.2011 Решение № 05-ОС/2011 „Садкова инсталация за отглеждане на риба в плаващи мрежни клетки (садки)”, намиращо се в акваторията на яз.Въча, общ.Девин, обл.Смолян
 • 08.04.2011 Решение № 04-ОС/2011 „Жилищно строителство”, м.“Голямо бърде”, землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 01.03.2011 Решение № 03-ОС/2011 „Параклис”, м.“Кабадаева яма”, землището на с.Ягодина, общ.Борино, обл.Смолян
 • 07.02.2011 Решение № 01-ОС/2011 „Къща за гости”, м.„Гробето/Караис.камък”, землището на с.Чала, общ.Борино, обл.Смолян
 • 07.02.2011 Решение № 02-ОС/2011 „Къща за почивка”, м.“Старо село”, землището на с.Забърдо, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 19.11.2010 Решение № 89-ОС/2010 „Изграждане на база за отдих с паркинг и обслужваща сграда”, с.Могилица, обл.Смолян
 • 19.11.2010 Решение № 90-ОС/2010 „Водовземно съоражение за подземни води – каптиран естествен извор “Белевци”, землището на с.Ерма река, общ.Златоград, обл.Смолян
 • 19.11.2010 Решение № 91-ОС/2010 „Водовземно съоражение за подземни води – каптиран естествен извор “Главата”, землището на с.Ерма река, общ.Златоград, обл.Смолян
 • 03.11.2010 Решение № 88-ОС/2010 „Къща за гости”, м.“Хорлог”, землището на с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян
 • 02.11.2010 Решение № 87-ОС/2010 МВЕЦ “Лъки”, м.”Стоки”, землището на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 01.11.2010 Решение № 85-ОС/2010 „Реконструкция на съществуваща постройка и изграждане на ловен кантон и селскостопанска постройка”, м.“Сливовска река”, землището на с.Забърдо, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 01.11.2010 Решение № 86-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2011 година”, в района на ДГС “Доспат”
 • 19.10.2010 Решение № 83-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2010 година”, гори собственост на държавата
 • 19.10.2010 Решение № 84-ОС/2010 „Лесоустройствена програма на имот № 000433, отдел 210, подотдел “Ц”, землището на с.Беден, в териториалния обхват на ДГС “Девин”
 • 14.10.2010 Решение № 82-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2011 година”, в района на ДГС “Чепеларе”, гори собственост на ГПК “Гора”
 • 11.10.2010 Решение № 79-ОС/2010 „Дървопреработвателен цех”, м.“Валта”, землището на село Борино, общ.Борино, обл.Смолян
 • 11.10.2010 Решение № 80-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2011 година”, в района на ДГС “Чепеларе”, гори собственост на Ревир “Бор”
 • 11.10.2010 Решение № 81-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2011 година”, в района на ДГС “Чепеларе”, гори собственост на ГПК “Богатево”
 • 04.10.2010 Решение № 78-ОС/2010 МВЕЦ “Имарет дере” - II-ри етап, землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 28.09.2010 Решение № 76-ОС/2010 „Изземване на инертни материали от км.55+931 до км.56+582”, разположен над с.Хвойна и пътя за с.Павелско, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 28.09.2010 Решение № 77-ОС/2010 „Базова станция за GSM/UMTS оборудване №SML0054”, м.“Павлово”, землището на с.Брезе, общ.Девин, обл.Смолян
 • 20.09.2010 Решение № 75-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2010 година”, в района на ДГС “Михалково” ДП, гори собственост на държавата
 • 17.09.2010 Решение № 74-ОС/2010 „Две жилищни сгради”, м.“Катранище”, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 • 12.09.2010 Решение № 72-ОС/2010 „Къща за почивка”, м.„Старо село”, землището на с.Забърдо, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 12.09.2010 Решение № 73-ОС/2010 „База за отдих”, м.„Махалата”, землището на, гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 07.09.2010 Решение № 71-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2011 година”, гори собственост на държавата
 • 02.09.2010 Решение № 69-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2010 година”, в района на ДГС “Борино” в гори държавна собственост
 • 02.09.2010 Решение № 70-ОС/2010 „Лесоустройствена програма на отдел 173, подотдел “А” – част от имот № 130096”, землището на с.Лясково, в териториалния обхват на ДГС “Михалково”
 • 26.08.2010 Решение № 66-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2010 година”, в района на ДГС “Борино” в Общински гори
 • 26.08.2010 Решение № 67-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2010 година”, гори собственост на държавата
 • 26.08.2010 Решение № 68-ОС/2010 „План – извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта през 2010 година”, гори собственост на Юридическо лице
 • 23.08.2010 Решение № 62-ОС/2010 „План – извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта през 2010 г.”, в гори собственост на Юридическо лице
 • 23.08.2010 Решение № 63-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2010 г.”, в гори собственост на Физическо лице
 • 23.08.2010 Решение № 64-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2010 г.”, в гори собственост на Физическо лице
 • 23.08.2010 Решение № 65-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2010 година”, гори собственост на държавата
 • 05.08.2010 Решение № 60-ОС/2010 „Жилищна сграда”, м.“Селица”, землището на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 05.08.2010 Решение № 61-ОС/2010 МВЕЦ “Теа” (III-ти етап), в УПИ I- 574005 и УПИ I-574002, 0043, м.”Герзовица”, землищата на гр.Смолян и с.Киселчово, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 03.08.2010 Решение № 57-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2011 година”, гори собственост на държавата, намиращи се на територията на ДГС “Доспат”, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 03.08.2010 Решение № 58-ОС/2010 „Лесоустройствена програма на горски имоти” намиращи се в териториалния обхват на ДГС “Смилян”, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 03.08.2010 Решение № 59-ОС/2010 „Лесоустройствена програма на горски имоти” собственост на РАЙОННА ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “ОРФЕЙ” – гр.Смолян, намиращи се в териториалния обхват на ДГС “Смилян”, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 30.07.2010 Решение № 56-ОС/2010 МВЕЦ „Лъки” в ПИ № 191061, м.”Стоки”, землището на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 22.07.2010 Решение № 54-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2010 година”, в района на ДГС “Пампорово”, гори собственост на държавата
 • 22.07.2010 Решение № 55-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2011 г.”, в насаждения от ДГФ, намиращи се на територия на ДГС “ Триград” ДП
 • 13.07.2010 Решение № 53-ОС/2010 „Вила – вилно застрояване”, намиращо се в ПИ 80371.4.60, в м.“Карабалкан”, землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 12.07.2010 Решение № 52-ОС/2010 „Лесоустройствена програма на имот № 031042, землище с.Кутела”, в насаждения собственост на наследниците Ахмед Азизов Азизовски – отдели и подотдели: 466 “в” - част, “г” – част – възобновителни сечи
 • 06.07.2010 Решение № 51-ОС/2010 МВЕЦ „Имарет дере” – II етап в ПИ № 000258, землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 05.07.2010 Решение № 49-ОС/2010 „Лесоустройствена програма на имот № 031043”, землището на с.Кутела, териториалния обхват на ДГС “Славейно”
 • 05.07.2010 Решение № 50-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2011 г.”, в насаждения от ДГФ, намиращи се на територия на ДГС “ Мугла”
 • 29.06.2010 Решение № 44-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2011 година” - гори собственост на държавата, намиращи се на територия на ДГС “Михалково” ДП
 • 29.06.2010 Решение № 45-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2010 година” - гори собственост на държавата, намиращи се на територията на ДГС “Златоград”, общ.Златоград, обл.Смолян
 • 29.06.2010 Решение № 46-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2011 година” - гори собственост на държавата, намиращи се на територия на ДЛС “ Извора”
 • 29.06.2010 Решение № 47-ОС/2010 „Лесоустройствена програма” на имоти, намиращи се на територия на ДГС “Смилян”
 • 29.06.2010 Решение № 48-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2010 година” в района на ДГС “Смолян”
 • 28.06.2010 Решение № 40-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2010 година”, в района на ДГС “Чепеларе”, гори собственост на Ревир “Бор” – отдели и подотдели: 20 “д”; 15 “е”, “ж”; 14 “в”
 • 28.06.2010 Решение № 41-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2010 година” - гори собственост на държавата, намиращи се на територия на ДГС “ Борино” ДП, общ.Борино, обл.Смолян
 • 28.06.2010 Решение № 42-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2010 година” - гори собственост на държавата, намиращи се на територия на ДГС “ Борино” ДП
 • 28.06.2010 Решение № 43-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2010 година” - гори собственост на държавата, намиращи се на територия на ДГС “ Борино” ДП
 • 21.06.2010 Решение № 39-ОС/2010 МВЕЦ “Юговско ханче”, в ПИ № 084049, м.”Дълвина”, землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 18.06.2010 Решение № 38-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2010 година”, в района на ДГС “Доспат”, гори собственост на държавата, намиращи се на територия на ДГС “Доспат”
 • 17.06.2010 Решение № 37-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2010 г.”, в гори, собственост на Община Чепеларе, землището на с.Малево, общ.Чепеларе, обл.Смолян, намиращи се на територия на ДГС “Хвойна”
 • 14.06.2010 Решение № 35-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2010 г.”, в насаждения от ДГФ, намиращи се на територия на ДГС“ Смолян”
 • 14.06.2010 Решение № 36-ОС/2010 „План – извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2011 г.”, в насаждения от ДГФ, намиращи се на територия на ДГС“ Триград”
 • 08.06.2010 Решение № 33-ОС/2010 „БКТП - Бетонов комплексен трансформаторен пост” в ПИ № 000554, м.“Кастракли”, землището на с.Борино, общ.Борино, обл.Смолян
 • 08.06.2010 Решение № 34-ОС/2010 „Мотел с паркинг”, намиращо се в УПИ I, кв.1, в м.“Дългата река”, землището на с.Грохотно, общ.Девин, обл.Смолян
 • 01.06.2010 Решение № 32-ОС/2010 МВЕЦ „Теа” (III – ти етап) в УПИ I 574005, м.”Герзовица”, землището на гр.Смолян, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 25.05.2010 Решение № 30-ОС/2010 „МВЕЦ “Хладилника”, землището на с.Песнопой, общ.Ардино, обл.Кърджали
 • 25.05.2010 Решение № 31-ОС/2010 стопанска сграда „Кравеферма” в ПИ № 002063, м.“Драганица”, землището на с.Хвойна, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 20.05.2010 Решение № 28-ОС/2010 „Годишен план за ползване на дървесина през 2010 година”, в насаждения от ДГФ, намиращи се на територия на ДЛС “ Дикчан”
 • 20.05.2010 Решение № 29-ОС/2010 „Къща за гости”, намиращо се в ПИ № 80371.2.29, м.“Карабалкан – Саята” землище на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 19.05.2010 Решение № 27-ОС/2010 „Път с.Горна Арда (ІІІ 8683) – Границата с Р.Гърция км 29+697 - към км 31+581”, свързващ населените места по поречието на р. Арда с община Смолян, землище на с.Горна Арда, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 18.05.2010 Решение № 25-ОС/2010 „Лесоустройствена програма на имоти № 1000001 и № 1000010 в землището на с.Киселчово, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 18.05.2010 Решение № 26-ОС/2010 „Лесоустрйствена програма на имот № 35009 в землището на с.Бориково, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 10.05.2010 Решение № 21-ОС/2010 „Жилищно застрояване”, намиращо се в ПИ № 160008 с обща площ 7168 кв.м. в землището на гр.Доспат, м.“Новото”, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 10.05.2010 Решение № 22-ОС/2010 „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2010 година”, в насаждения от ДГФ, намиращи се на територия на ДЛС “ Кормисош”
 • 10.05.2010 Решение № 23-ОС/2010 „База за отдих” в ПИ № 158008, м.”Хаджиосманското”, землището на гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 10.05.2010 Решение № 24-ОС/2010 „Лесоустрйствена програма на имоти № 10925, № 10941, № 20054, № 20068 и № 20102 в землището на с.Сивино, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 03.05.2010 Решение № 20-ОС/2010 „Лесоустрйствена програма на имоти № 10100, № 10107, № 10120 и № 10121 в землището на с.Букаците, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 30.04.2010 Решение № 18-ОС/2010 „Лесоустрйствена програма на имоти № 0540009 и № 0540010”, гори собственост на Лазар Стоянов Кавърков, намиращи се в землището на с.Смилян, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 30.04.2010 Решение № 19-ОС/2010 „Жилищно стройтелство, намиращо се в ПИ № 018026 и ПИ № 018028 с обща площ 6.990 дка, м.„Голямо бърде”, землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 23.04.2010 Решение № 16-ОС/2010 „План-извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта през 2010 - 2012 г.”, в гори собственост на ГК “Ени – Хан”, намиращи се в землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 23.04.2010 Решение № 17-ОС/2010 „Базова станция за GSM/UMTS оборудване №6441 ” в м.“Белите брези”, в землището на гр.Ардино, общ.Ардино, обл.Кърджали
 • 22.04.2010 Решение № 15-ОС/2010 „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2010 година”, в насаждения от ДГФ – отдели и подотдели: 195 “а” и 177 “а”, намиращи се на територия на ДЛС “ Кормисош”
 • 13.04.2010 Решение № 14-ОС/2010 МВЕЦ „Чавдо” в землището на гр.Смолян, обл.Смолян
 • 09.04.2010 Решение № 13-ОС/2010 „База за отдих”, намиращо се в ПИ № 159014 с обща площ 2 дка, м.„Махалата”, землището на гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 08.04.2010 Решение № 12-ОС/2010 „Реконструкция на 2 бр. 20 kV далекопровода във връзка с реконструкция на път II-86 “гр.Рудозем границата с Р.Гърция” от км.125+000 до км.134+462”, общ.Рудозем, обл.Смолян
 • 11.03.2010 Решение № 11-ОС/2010 „База за отдих”, намиращо се в ПИ № 80159.10.56 с обща площ 2,605 дка, м.„Врътката”, землището на с.Чала, общ.Борино, обл.Смолян
 • 10.03.2010 Решение № 10-ОС/2010 МВЕЦ „Хана” в ПИ № 084044, м.”Дълвина”, землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 09.03.2010 Решение № 09-ОС/2010 МВЕЦ „Юговско ханче” в ПИ № 084049, м.”Дълвина”, землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 22.02.2010 Решение № 08-ОС/2010 „Жилищни сгради” в, м.”Кръстец”, землището на кв.Настан, гр.Девин, обл.Смолян
 • 19.02.2010 Решение № 06–ОС/2010 „Рибарник” в землището на с.Широка лъка, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 19.02.2010 Решение № 07-ОС/2010 „База за отдих”, намиращо се в м.„Чинлий”, землището на гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 12.02.2010 Решение № 05-ОС/2010 „МВЕЦ “Хладилника”, в землището на с.Песнопой, общ.Ардино, обл.Кърджали
 • 11.02.2010 Решение № 04-ОС/2010 „Жилищно застрояване”, намиращо се в м.„Новото”, землището на гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 29.01.2010 Решение № 03-ОС/2010 „Жилищно застрояване”, намиращо се в м.„Карамуш”, землището на с.Белица, общ.Лъки, обл.Пловдивска
 • 22.01.2010 Решение № 02-ОС/2010 „Къща за гости”, намиращо се в м.„Карабалкан - Саята”, землище на гр.Чепеларе, обл.Смолянска
 • 18.01.2010 Решение № 01-ОС/2010 „Къща за гости” в м.„Карабалкан-Саята” в землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолян