Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени решения от РИОСВ-Смолян на основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77/2002 г.)


 • 18.06.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-22-ОС/2024 г. „Вилна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 23025.41.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Далоското“, община Доспат, област Смолян
 • 17.06.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-21-ОС/2024 г. „Горскостопанска програма” на поземлен имот с идентификатор 05414.35.8 в землището на село Бориково, община Смолян
 • 12.06.2024 Решение № СМ-20-ОС/2024 г. Съгласувам Проект за „Осигуряване сервитут на трасе на кабинков лифт до ПИ с идентификатор 21806.1.124 по КККР на с. Дойранци (лифтова станция № 2) през ПИ с идентификатор 21806.1.125 и съпътстваща туристическа инфраструктура и охранителна зона на АНКЦ в част от ПИ с идентификатор 21806.1.125 по КККР на с. Дойранци, община Ардино, област Кърджали, за обект: „Кабинков лифт за транспортен и туристически достъп от землище на с. Стар читак до Късноантична и Средновековна крепост при устието на река Боровица в землището на с. Дойранци, община Ардино, област Кърджали
 • 22.05.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-19-ОС/2024 г. „Реализиране на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 69122.10.86 по КККР на с. Стар читак, община Ардино и съпътстващи сгради на техническата инфраструктура за обект: „Кабинков лифт за транспортен и туристически достъп от землище на с. Стар читак до Късноантична и Средновековна крепост при устието на река Боровица в землището на с. Дойранци, община Ардино, област Кърджали“
 • 14.05.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-18-ОС/2024 г. „Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 49285.215.40 и 49285.218.6 в землището на село Мугла, община Смолян
 • 13.05.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-17-ОС/2024 г. „Реконструкция на път Борино – м. „Кастракли“ – III етап, участък от км 4+645 до км 8+919.15, фаза – работен проект“ в землище на село Борино, ЕКАТЕ 05462, община Борино, област Смолян
 • 10.05.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-16-ОС/2024 г. „Изграждане на временен навес по чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)“ в поземлен имот с идентификатор 05462.162.3 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян
 • 08.05.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-15-ОС/2024 г. Съгласувам: „Горскостопанска програма” на поземлен имот с идентификатор 66384.2.167 в землището на село Сивино, община Смолян
 • 07.05.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-14-ОС/2024 г. Съгласувам инвестиционно предложение: „Къща за гости“ в поземлен имот с идентификатор 23025.50.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян.
 • 26.04.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-13-ОС/2024 г. „Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 36974.9.26 в землището на село Киселчово, община Смолян
 • 23.04.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-12-ОС/2024 г. Съгласувам инвестиционно предложение: “Почистване на пострадала горско дървесна растителност от абиотично и/или биотично въздействие в земеделски имоти, с цел намаляване на риска от развитието и разпространението на каламитети и/или пожари и обезопасяване на съществуващи линейни съоръжения: републиканска и/или общинска и/или горска и/или земеделска пътна мрежа и въздушни ел. проводи” в поземлени имоти с идентификатори 36974.2.7, 36974.2.14, 36974.2.16 и 36974.108.32 по КККР на с. Киселчово, община Смолян
 • 19.04.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-11-ОС/2024 г. „Почистване на пострадала горско дървесна растителност от абиотично и/или биотично въздействие в земеделски имоти, с цел намаляване на риска от развитието и разпространението на каламитети и/или пожари и обезопасяване на съществуващи линейни съоръжения: горска и/или земеделска пътна мрежа“ в поземлени имоти с идентификатори: 20290.13.275, 20290.13.67, 20290.13.136, 20290.13.135, 20290.13.23, 20290.13.276, 20290.12.214, 20290.12.26, 20290.12.209, 20290.11.60, 20290.12.25, 20290.12.27, 20290.12.49, 20290.12.28 и 20290.13.42 по КККР на село Дебеляново, община Баните
 • 18.04.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-10-ОС/2024 г. „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 03112.75.9 по КККР на село Беден, местност „Равнището“, община Девин
 • 18.04.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-09-ОС/2024 г. „Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 36974.106.1 в землището на село Киселчово, община Смолян, 39637.11.1 и 39637.11.3 в землището на село Кремене, община Смолян
 • 15.04.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-08-ОС/2024 г. Съгласувам инвестиционно предложение: „Почистване на земеделска земя от счупени и изкоренени дървета“ в ПИ с идентификатор: 39637.5.365 по КККР на село Кремене, община Смолян
 • 12.04.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-07-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони Съгласувам инвестиционно предложение: „Сграда с авторемонтна работилница, жилищни помещения за персонала, офиси и паркинг към нея“ в ПИ с идентификатори 20465.505.1300, 20465.505.1521 и 20465.162.9 по КККР на град Девин, община Девин, област Смолян
 • 03.04.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-06-ОС/2024 г. Съгласувам инвестиционно предложение: „Почистване на пострадала горско дървесна растителност от абиотично и/или биотично въздействие в земеделски имоти, с цел намаляване на риска от развитието и разпространението на каламитети и/или пожари и обезопасяване на съществуващи линейни съоръжения: републиканска и/или общинска, горска и/или земеделска пътна мрежа и въздушни ел. проводи“ в землището на село Баните, община Баните,
 • 26.03.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-05-ОС/2024 г. Съгласувам инвестиционно предложение: „Почистване на два участъка от речното корито на река Арда от мичен твърд отток (наннатрупан динаосни отложения) в урбанизираната територия на с. Смилян, община Смолян и землища на с. Могилица, и с. Буката, община Смолян
 • 15.03.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-04-ОС/2024 г. „Почистване на пострадала горско дървесна растителност от абиотично и/или биотично въздействие в земеделски имот, с цел намаляване на риска от развитието и разпространението на каламитети и/или пожари“
 • 23.02.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-03-ОС/2024 г. Съгласувам инвестиционно предложение: „Почистване на пострадала горско дървесна растителност от биотично и/или абиотично въздействие в земеделски имоти, с цел намаляване риска от развитието и разпространението на каламитети и/или пожари и обезопасяване на съществуващи линейни съоръжения – горска и/или земеделска пътна мрежа“
 • 23.01.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-02-ОС/2024 г. Съгласувам Проект за „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 20465.505.1690 и 20465.609.7 по КККР на град Девин, УПИ II, кв. 136 и улична регулация от о.т. 1286, през о.т. 1287 до о.т. 1288 по плана на град Девин“, община Девин, област Смолян
 • 15.01.2024 РЕШЕНИЕ № СМ-01-ОС/2024 г. „Преместваем обект – стопанска постройка за складиране на инвентар и селскостопанска продукция“ в поземлен имот с идентификатор 67547.1.150 по КККР на село Смилян, община Смолян, област Смолян
 • 09.12.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-37-ОС/2022 г. „Горскостопански план (ГСП)“ на горски територии, стопанисвани от ГПК „Хаджийца“ в землището на град Чепеларе, община Чепеларе
 • 05.12.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-36-ОС/2022 г. Инвестиционно предложение: „База за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 23025.240.393 по КККР на град Доспат, местност „Новото“, община Доспат, област Смолян.
 • 02.12.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-35-ОС/2022 г. Землище на село Богутево, община Чепеларе, област Смолян, представляващи горски територии, стопанисвани от ДЗЗД „Русина ела“.
 • 23.11.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-34-ОС/2022 г. „Горскостопански план (ГСП)“ на горски територии, собственост на физически лица, стопанисвани в Ревир „Бор“ в землището на град Чепеларе, община Чепеларе
 • 15.11.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-33-ОС/2022 г. „Три вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 23025.160.410 по КККР на град Доспат, местност „Новото“, община Доспат, област Смолян.
 • 09.11.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-32-ОС/2022 г. инвестиционно предложение „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 05462.236.62 по КККР на село Борино, местност „Таслак” и в УПИ VI, кв. 47 по ЗРП на село Борино, образуван за ПИ с идентификатор 05642.501.9566 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян
 • 27.10.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-31-ОС/2022 г. „Горскостопански план (ГСП)“ на горски територии, стопанисвани от ГПК „Гора“ в землището на град Чепеларе, община Чепеларе
 • 26.10.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-30-ОС/2022 г. „Горскостопански план (ГСП)“ на горски територии, стопанисвани от ГПК „Богатево“ в землището на село Богутево, община Чепеларе
 • 20.10.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-29-ОС/2022 г. „Уелнес център с ресторант и парково пространство" в поземлени имоти с идентификатори: 23025.45.406, 23025.45.366 /част/, 23025.45.389 /част/ по КККР на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян.
 • 13.10.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-28-ОС/2022 г. „Изграждане на дребна техническа (туристическа) инфраструктура – беседки и места за пикник край язовир Доспат“, в ПИ с идентификатор 23025.39.58 по КККР на град Доспат, местност „Келебека”, община Доспат, област Смолян
 • 06.10.2022 Решение № СМ-27-ОС/2022 г. „Поставяне на две каравани“ в ПИ с идентификатор 23025.39.75 по КККР на град Доспат, местност „Келебека”, община Доспат, област Смолян
 • 19.09.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-26-ОС/2022 г. „Изграждане на обслужваща сграда и монтаж на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 199 kWp“
 • 16.09.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-25-ОС/2022 г. „Три къщи за гости“ в ПИ с идентификатор 67547.8.51 по КККР на село Смилян, местност „Кравефермата“, община Смолян, област Смолян
 • 13.09.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-24-ОС/2022 г. „База за отдих“ в ПИ с идентификатор 23025.159.10 по КККР на град Доспат, местност „Махалата“, община Доспат, област Смолян.
 • 02.09.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-23-ОС/2022 г. „База за отдих“ в ПИ с идентификатори 40748.11.533 и 40748.11.535 по КККР на село Кутела, местност „Хайдушки поляни“, община Смолян
 • 31.08.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-22-ОС/2022 г. : „Два броя къщи за гости“ в поземлен имот с идентификатор 23025.45.270 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян.
 • 24.08.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-21-ОС/2022 г. „Преместваем обект за съхранение на селскостопански инвентар върху бетонова основа“
 • 23.08.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-20-ОС/2022 г. „База за отдих“ в ПИ с идентификатор 23025.240.393 по КККР на град Доспат, местност „Новото“, община Доспат, област Смолян,
 • 19.08.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-19-ОС/2022 г. „Парково пространство с пешеходни алеи“
 • 05.08.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-18-ОС/2022 г. „Монтаж на преместваеми, сглобяеми монорелсови въжени съоръжения”
 • 18.07.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-17-ОС/2022 г. „Изграждане на две фотоволтаични системи за производство на ток, всяка с обща инсталирана мощност до 30 kW“
 • 24.06.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-16-ОС/2022 г. „Терен – депо за съхранение на пясък, сол, дървесина и други инертни материали и изграждане на навес“ в ПИ с идентификатор 67547.5.82 по КККР на село Смилян, местност „Аличево”, община Смолян, област Смолян
 • 23.06.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-15-ОС/2022 г. "Горскостопански план (ГСП) и План за защита от пожари на горските територии (ПЗПГТ), разположени в землището на село Лясково, община Девин, стопанисвани от ДЗЗД "Айдарица - Мандрите".
 • 13.06.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-14-ОС/2022 г. „Горскостопанска програма” на имот с идентификатор 02988.2.103 в землището на с. Букаците, община Смолян, за гори собственост на физически лица“
 • 02.06.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-13-ОС/2022 г. „Горскостопанска програма” на имот с идентификатор 36974.9.38 в землището на с. Киселчово, община Смолян
 • 30.05.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-12-ОС/2022 г. „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на ПИ с идентификатор 21868.76.41, местност „Карамешинско“ по одобрени КККР на село Долен, община Сатовча, област Благоевград
 • 18.05.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-11-ОС/2022 г. „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 05462.128.111 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борино, община Борино, област Смолян.
 • 29.04.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-10-ОС/2022 г. „База за отдих“ в ПИ с идентификатори 40748.11.533 и 40748.11.535 по КККР на село Кутела, местност „Хайдушки поляни“, община Смолян, област Смолян,
 • 28.04.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-09-ОС/2022 г. „База за отдих“ в ПИ с идентификатор 23025.159.10 по КККР на град Доспат, местност „Махалата“, община Доспат, област Смолян
 • 19.04.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-08-ОС/2022 г. проектно предложение за: „Отглеждане на земеделски култури и животни” по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия", ПРСР (2014-2020 г.) за подпомагане развитието на съществуващо земеделско стопанство, разположено в землищата на селата Горна Арда и Средок, община Смолян, област Смолян
 • 12.04.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-07-ОС/2022 г. „Създаване на трайни насаждения от сливи с площ 3,000 дка – растеж по одобрен Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" на ПРСР 2014-2020г.”
 • 12.04.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-06-ОС/2022 г. „Засаждане на трайни насаждения от сини сливи с площ 2,000 дка и оранжерийни домати с площ 0,050 дка, и увеличаване с 5 броя на овце-майки /месодайни/ в два съществуващи животновъдни обекта в село Змеица, община Доспат
 • 05.04.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-05-ОС/2022 г. „База за велотуризъм“ в поземлен имот с идентификатор 67653.29.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, местност „Лъгът“, община Смолян, област Смолян.
 • 28.03.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-04-ОС/2022 г. „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 67653.169.17 по КККР на град Смолян, с цел образуване на нов УПИ – „За културна дейност и туристически атракции“, с площ 3463 кв.м и промяна функционалното предназначение на „Стопанска сграда за съхранение на растителна продукция и пункт за инвентар“ в „Сграда за обслужваща дейност и услуги (чайна, подкрепителен пункт, заслон)”
 • 10.03.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-03-ОС/2022 г. „Почистване с цел поддържане проводимостта на участък от река Арда, намиращ се срещу моста за с. Киселчово и зад контра баража на МВЕЦ „Ухловица“, в местността „Лучево“, в землищата на село Могилица и село Буката, община Смолян, област Смолян
 • 28.02.2022 РЕШЕНИЕ № СМ-02-ОС/2022 г. „Къщи за гости и обществено обслужващи дейности“ в поземлен имот с идентификатор 46989.76.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Манастир, местност „Алишавато“, община Лъки, област Пловдив.
 • 22.02.2022 Ршение № СМ-01-ОС/2022г. : "Три броя контейнери за туристически заслон върху бетонва площадка в ПИ с идентификатор 05462.116.29 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян"
 • 30.11.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-36-ОС/2021 г. : „Горскостопанска програма” на имоти с идентификатори 36974.100.10 и 36974.100.26 в землището на с. Киселчово, община Смолян
 • 30.11.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-35-ОС/2021 г. : „Почистване на участък в речното легло на река Въча от наносни отложения, с цел поддържане на нормална хидравлична проводимост“, в землището на кв. Настан, град Девин, община Девин
 • 23.11.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-34-ОС/2021 г. „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд отток в три участъка от река Широколъшка", землище на село Беден, община Девин, област Смолян
 • 21.10.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-33-ОС/2021 г. „Отглеждане на трайни насаждения – сливи“, в поземлен имот с идентификатор 05462.219.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борино, местност „Укаркъ Кайран”, община Борино, област Смолян
 • 19.10.2021 Решение № СМ-32-ОС/2021г. „Жилищна сграда“, в поземлен имот с идентификатор 48814.3.675 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Могилица, местност „Мучура“, община Смолян, област Смолян
 • 14.10.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-31-ОС/2021 г. "Реализиране на барбекю“, в поземлен имот с идентификатор 05462.202.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борино, местност „Над селото“, община Борино, област Смолян.
 • 27.09.2021 Решение № СМ-30-ОС/2021 г. „Биоферма за зеленчуци със стопански постройки, оранжерии и помещения за обитаване“, в поземлен имот с идентификатор 20033.5.248 по КККР на село Давидково, местност „Мюрдиево“, община Баните, област Смолян“
 • 24.09.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-29-ОС/2021 г. „Фотоволтаична инсталация с максимална мощност до 80kWp и офис за туристически дейности“
 • 24.08.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-28-ОС/2021 г. : „Горскостопански план (ГСП) и План за защита от пожари на горските територии (ПЗПГТ), собственост на Община Баните“, разположени в землищата на селата Баните, Давидково, Загражден и Стърница, община Баните
 • 13.08.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-27-ОС/2021 г. : „Жилищно застрояване“ в поземлени имоти с идентификатори 55035.40.42, 55035.40.47 и 55035.40.48 по КККР на село Павелско, местност „Блата“, община Чепеларе, област Смолян
 • 19.07.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-26-ОС/2021 г. „Построяване на жилищна къща“ поземлен имот с идентификатор 02782.3.660 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Арда, местност „Борце“, община Смолян
 • 28.06.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-25-ОС/2021 г. „Горскостопанска програма” на имот с идентификатор 36974.2.5 в землището на с. Киселчово, община Смолян
 • 24.06.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-24-ОС/2021 г. "Изграждане на къща за гости “, в поземлен имот с идентификатор 23025.57.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Каркъма“, община Доспат, област Смолян
 • 22.06.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-23-ОС/2021 г. „Изграждане на жилищни сгради“ поземлен имот с идентификатор 23025.39.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Келебека“, община Доспат, област Смолян.
 • 16.06.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-22-ОС/2021 г. „Горскостопанска програма” на имот с идентификатор 02988.2.86 в землището на с. Букаците, община Смолян
 • 14.06.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-21-ОС/2021 г. „Изграждане на двуетажна еднофамилна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 80371.245.175 по КККР на град Чепеларе, местност „Асенец – Гановското“, община Чепеларе, област Смолян.
 • 02.06.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-20-ОС/2021 г. „Засаждане на трайни насаждения – сливи“ в поземлен имот с идентификатор 41006.7.204 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Късак, местност „Гьольове”, община Доспат, област Смолян.
 • 20.05.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-19-ОС/2021 г. „Изграждане на три улици в землището на град Доспат: улица в местност „Каркъма“ от км 0+000 до км 1+116,70; улица „Крайбрежна“ от км 0+000 до км 2+881,12, местност „Чинлий“ и улица „Панорамен път“ от км 0+000 до км 0+280,00, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян
 • 20.05.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-18-ОС/2021 г. „Горскостопанска програма” на имот 39637.10.1 в землището на село Кремене, община Смолян“
 • 29.04.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-17-ОС/2021 г. „Жилищно строителство - къщи за гости“ в поземлени имоти с идентификатори 67547.8.64 (УПИ XIX-64, кв.65 по плана на село Смилян) и 67547.8.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Смилян, местност „Кравефермата“, община Смолян, област Смолян
 • 23.04.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-16-ОС/2021 г. „Изграждане на база за отдих“
 • 15.04.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-15-ОС/2021 г. „Приемо – предавателна (базова) станция № 3132 и външното ѝ електрозахранване“ в поземлени имоти с идентификатори: 31259.8.353, 31259.888.9901, 31259.8.501, 31259.8.328, 31258.8.500 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Змеица, община Доспат, област Смолян
 • 13.04.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-14-ОС/2021 г. „Изграждане на административно-битова сграда“ в поземлен имот с идентификатор 69345.19.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стойките, местност „Карлък”, община Смолян, област Смолян
 • 07.04.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-13-ОС/2021 г. : „Изграждане на вилен екокомплекс“ в поземлен имот с идентификатор 87223.189.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ягодина, местност „Башиш“, община Борино
 • 26.03.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-12-ОС/2021 г. „Изграждане на православен храм „Св. св. Кирик и Юлита“
 • 23.03.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-11-ОС/2021 г. „Изграждане на база за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 23025.46.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян
 • 12.03.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-10-ОС/2021 г. : „Построяване на вила“ поземлен имот с идентификатор 23025.50.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Ирийте“, община Доспат, област Смолян.
 • 01.03.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-09-ОС/2021 г. : „Горскостопанска програма” на имот 02988.1.121 в землището на с. Букаците, община Смолян за гори собственост на физическо лице“
 • 23.02.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-08-ОС/2021 г. „Изграждане на цех за обработка на камък, търговски обект, ремонтна работилница и офиси“ в поземлени имоти с идентификатори 21868.69.23 и 21868.69.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Долен, местност „Милев гроб“, община Сатовча, област Благоевград
 • 12.02.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-07-ОС/2021 г. „Отглеждане на овощия и зеленчуци” в поземлени имоти с идентификатори: 83274.25.313, 83274.25.196, 83274.25.169, 83274.25.164, 83274.25.200, 83274.25.168, 83274.25.192, 83274.25.180, 83274.25.116, 83274.25.183, 83274.25,287, 83274.25.204, 83274.25.187, 83274.25.167, 83274.25.191, 83274.25.231, 83274.25.1250, 83274.25.195, 83274.25.312 по КККР на село Широка лъка, община Смолян, област Смолян.
 • 10.02.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-06-ОС/2021 г. „Горскостопанска програма” на имоти 02988.1.100 в землището на с. Букаците, община Смолян, 67547.51.8 и 67547.51.9 в землището на с. Смилян, община Смолян
 • 08.02.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-05-ОС/2021 г. : „Изграждане на открит склад за съхранение на скално-облицовъчни материали“ в поземлен имот с идентификатор 21868.69.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Долен, община Сатовча
 • 04.02.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-04-ОС/2021 г. „Реализиране на две вилни сгради“, в поземлен имот с идентификатор 36796.1.402 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кестен, местност „Дало“, община Девин, област Смолян
 • 28.01.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-03-ОС/2021 г. „Засаждане на трайни насаждения – малини и овощни дръвчета“ в поземлен имот с идентификатор 05462.239.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борино, местност „Омана”, община Борино, област Смолян
 • 20.01.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-02-ОС/2021 г. „Изграждане на вила за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 05462.145.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борино, местност „Кастракли“, община Борино
 • 13.01.2021 РЕШЕНИЕ № СМ-01-ОС/2021 г. „Изграждане на техническа инфраструктура – наблюдателна кула и площадка за превенции от пожари“ в поземлен имот с идентификатор 73105.13.583 (стар идентификатор - ПИ № 73105.13.187) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Триград, местност „Краево”, община Девин, област Смолян
 • 29.12.2020 Решение № СМ-21-ОС/2020 г. „Вилно селище“, в ПИ с идентификатор 18424.2.928 по КККР на село Гьоврен, местност „Алмалъка“, община Девин, област Смолян
 • 27.11.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-20-ОС/2020 г. Създаване на трайни насаждения от сливи и череши и на 1(един) брой оранжерия” в землището на село Чавдар, община Доспат, област Смолян
 • 20.11.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-19-ОС/2020 г. „База за отдих“, в поземлен имот с идентификатор 23025.44.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян
 • 06.11.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-18-ОС/2020 г. „Изграждане на траен горски автомобилен път „Клисе кидик – Лисичево“, землище на град Девин, община Девин, област Смолян, в териториалния обхват на ТП „ДЛС – Извора“, град Девин, област Смолян
 • 08.10.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-17-ОС/2020 г. „Основен ремонт и рехабилитация на ТГП „Караманица-Превала“ - втора степен с асфалтова настилка, находящ се в землищата на село Плетена и село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград
 • 29.09.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-16-ОС/2020 г. „База за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 23025.42.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Далоското“, община Доспат, област Смолян
 • 12.08.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-15-ОС/2020 г. „Основен ремонт на горски автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се в землищата на село Гела и село Широка лъка, община Смолян и село Беден, община Девин, област Смолян, в обхвата на дейност на ЮЦДП ТП „ДГС – Широка лъка
 • 07.08.2020 Решение № СМ-14-ОС/2020 г. „Горскостопански план (ГСП) на горските територии, собственост на община Борино“, разположени в землищата на селата Борино, Буйново, Ягодина, Чала и Кожари, община Борино, в обхвата на дейност на ЮЦДП ТП „ДГС Борино“
 • 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-13-ОС/2020 г. „Изграждане на една жилищна сграда, гараж и склад за съхранение на инвентар“ в поземлен имот с идентификатор 05462.236.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борино, местност „Таслак“, община Борино, област Смолян
 • 17.07.2020 Решение № СМ-12-ОС/2020 г. „Отглеждане на сини сливи, домати и овце-майки“, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" на ПРСР 2014-2020г.,
 • 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-11-ОС/2020 г. „Основен ремонт на горски път „Тешел – Мугла“ от км 0+000 до км 16+080“, осъществяващ пътната връзка между общински път “SML/III-197/-Тешел-Триград-Кестен“ и село Мугла, попадащ в части от землищата на село Мугла, община Смолян и на село Гьоврен, село Грохотно и град Девин, община Девин, в обхвата на държавна горска територия, стопанисвана от териториални поделения на ЮЦДП „Смолян“ – ТП „ДГС – Смолян“, ТП „ДГС – Триград“ и ТП „ДЛС – Извора“
 • 24.06.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-10-ОС/2020 г. „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.240.396 и 23025.240.403 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Новото”, община Доспат, област Смолян
 • 17.06.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-09-ОС/2020 г. „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.45.260 и 23025.45.259 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян
 • 15.06.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-08-ОС/2020 г. „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в стаи за настаняване и изграждане на сграда за отглеждане на животни“
 • 04.06.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-07-ОС/2020 г. „Изграждане на къща за гости“ в поземлен имот с идентификатор 05462.117.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борино, местност „Чатак“, община Борино
 • 16.03.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-06-ОС/2020 г. : „Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станция“
 • 19.02.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-05-ОС/2020 г. „Горскостопански план“ (ГСП) за поземлени имоти в горски територии на Община Асеновград в съсобственост с ЮЦДП – град Смолян, разположени в землището на село Манастир, община Лъки, област Пловдив
 • 28.01.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-04-ОС/2020 г. „Отглеждане на картофи“ в поземлени имоти с идентификатори: 83274.25.127, 83274.25.157, 83274.25.158, 83274.25.159, 83274.24.114, 83274.25.174, 83274.25.189, 83274.25.172, 83274.20.240, 83274.25.106, 83274.25.154, 83274.25.145, 83274.25.146, 83274.25.275, 83274.25.186 и 83274.25.152 по KKKR на село Широка лъка, община Смолян, област Смолян
 • 23.01.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-03-ОС/2020 г. „База за отдих“, в поземлен имот с идентификатор 23025.45.178 по КККР на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян
 • 21.01.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-02-ОС/2020 г. „Горскостопански план (ГСП) на горските територии, стопанисвани от ГПК „Касъм дере“, разположени в землището на село Момчиловци, община Смолян, област Смолян“
 • 14.01.2020 РЕШЕНИЕ № СМ-01-ОС/2020 г. „Къща за гости“ в поземлен имот с идентификатор 20465.158.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, местност „Бабин чучур“, община Девин, област Смолян.
 • 11.12.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-37-ОС/2019 г. „Изграждане на четири вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 23025.43.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян
 • 05.12.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-36-ОС/2019 г. „Цех за бутилиране на изворна вода“, землище на село Манастир, община Лъки, област Пловдив
 • 11.11.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-35-ОС/2019 г. : „Горскостопански план (ГСП) и План за защита на горските територии от пожари (ПЗГТП)“, собственост на физически лица, обединени в Горовладелска кооперация (ГВК) „Чифлика“
 • 06.11.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-34-ОС/2019 г. „Изграждане на една вилна сграда“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.45.296, 23025.45.297 и 23025.45.298 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян
 • 19.09.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-33-ОС/2019 г. „Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малките стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за развитие на земеделско стопанство, разположено в землището на село Плетена, община Сатовча
 • 19.08.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-32-ОС/2019 г. предложение „Създаване и отглеждане на сини сливи, дрян, череши, ябълки, домати“ в земеделско стопанство, разположено в землището на село Барутин, община Доспат, област Смолян
 • 16.08.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-31-ОС/2019 г. „Изграждане на вилна сграда и допълващо застрояване – барбекю и навеси“ в поземлен имот с идентификатор 20465.87.283 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, местност „Цървулево“, община Девин, област Смолян
 • 14.08.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-30-ОС/2019 г. : „Отглеждане на овощни трайни насаждения от сливи, картофи и естествени ливади“ в съществуващо земеделско стопанство, разположено в землището на село Борино, община Борино
 • 14.08.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-29-ОС/2019 г. „Отглеждане на овощни трайни насаждения от сливи, картофи и естествени ливади“ в съществуващо земеделско стопанство, разположено в землищата на село Борино, село Чала и село Буйново, община Борино
 • 26.07.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-28-ОС/2019 г. „Проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземелн имот с идентификатор 12526.3.364 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Вълчан дол, местност „Под къщи“, община Баните
 • 18.07.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-27-ОС/2019 г. „Изграждане на пешеходна алея до брега на язовир Доспат“
 • 10.07.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-26-ОС/2019 г. „Извършване на земеделска дейност “, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" в поземлени имоти с идентификатори: 23025.77.74, 23025.101.44, 23025.47.55, 23025.138.102, 23025.110.102, 23025.101.37, 23025.78.108, 23025.110.98, 23025.77.78, 23025.108.107 и 23025.118.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, община Доспат, област Смолян
 • 08.07.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-25-ОС/2019 г. предложение „Засаждане на трайни насаждения, оранжерийни домати и картофи“ в поземлени имоти с идентификатори: 23025.44.137, 23025.77.59 и 23025.502.585 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 19.06.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-24-ОС/2019г. „Отглеждане на картофи, сини сливи, домати, пасища, мери и овце-майки“, по подмярка подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" на ПРСР 2014-2020г.
 • 12.06.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-23-ОС/2019г. „Основен ремонт и строителство на нов горски автомобилен път“ в части от землищата на село Михалково и село Чуруково, община Девин, област Смолян
 • 31.05.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-22-ОС/2019 г. „Изграждане на нов траен горски автомобилен път“ в части от землищата на село Вишнево и село Гълъбово, община Баните
 • 31.05.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-21-ОС/2019 г. „Изграждане на нов траен горски автомобилен път“ в части от землищата на село Глогино и село Загражден, община Баните
 • 29.05.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-20-ОС/2019 г. „Жилищно строителство“ в част от поземлен имот с идентификатор 15117.1.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Глогино, местност „Судата“, община Баните, област Смолян
 • 23.05.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-19-ОС/2019 г. „Създаване на овощна градина“ в поземлен имот с идентификатор 87223.99.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ягодина, местност „Черешево“, община Борино, област Смолян
 • 16.05.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-18-ОС/2019г. „Засаждане на арония“, в поземлен имот с проектен идентификатор 05462.143.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борино, община Борино, област Смолян
 • 15.05.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-17-ОС/2019 г. „Изграждане на параклис „Св. София, Вяра, Надежда и Любов“ в поземлен имот с идентификатор 73105.13.583 (част от ПИ № 73105.13.187 - стар идентификатор) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Триград, местност „Краево”, община Девин, област Смолян
 • 19.04.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-16-ОС/2019 г. „Проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 67653.183.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, местност „Усойката“, община Смолян, област Смолян
 • 12.04.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-15-ОС/2019г. „Горскостопански план“ за гори и горски територии стопанисвани от ГПК „Мурджов пожар“, разположени в землищата на селата Славейно, Кутела, Виево, Петково, Тикале, община Смолян и в землището на село Стърница, община Баните, област Смолян и попадащи в района на дейност на ЮЦДП ТП ДГС „Славейно“
 • 08.04.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-14-ОС/2019 г. „Изграждане на вила с дворно място“ в поземлени имоти с идентификатори 67547.5.85, 67547.5.79 и 67547.5.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Смилян, община Смолян, област Смолян.
 • 03.04.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-13-ОС/2019г, „Създаване на трайни насаждения“, в поземлен имот с идентификатор 30209.11.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Загражден, местност „Чукара“, община Баните, област Смолян
 • 02.04.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-12-ОС/2019г. „Сграда за сезонно ползване“, в поземлен имот с идентификатор 49014.18.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Момчиловци, местност „Ахматица“, община Смолян, област Смолян
 • 26.03.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-11-ОС/2019 г. „Застрояване на вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 67547.5.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Смилян, местност „Радино“, община Смолян, област Смолян
 • 26.03.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-10-ОС/2019 г. „Вилна сграда на два етажа“ в поземлен имот с номер 002178, местност „Поюклев гроб“, землище на село Кестен с ЕКАТТЕ 36796, община Девин, област Смолян
 • 19.03.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-09-ОС/2019 г. „Сграда за обслужващ персонал и склад за инструменти“ в поземлен имот с номер 021033, местност „Дерето – Белишка река“, землище на село Борово, община Лъки
 • 15.03.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-08-ОС/2019 г. „Изграждане на вилна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 23025.39.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Келебека“, община Доспат
 • 14.03.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-07-ОС/2019 г. „База за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 23025.44.136 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян.
 • 12.03.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-06-ОС/2019 г. „Строителство на курортни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.160.331 и 23025.160.398 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Новото“, община Доспат, област Смолян
 • 07.03.2019 Решение № СМ-05-ОС/2019г. „Разширение на хотел чрез допълнително пристрояване“, в поземлен имот с идентификатор 20465.138.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, местност „Строилица“, община Девин, област Смолян
 • 08.02.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-04-ОС/2019 г. „Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия ", ПРСР 2014-2020 г.
 • 08.02.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-03-ОС/2019 г. „Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия ", ПРСР 2014-2020 г
 • 08.02.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-02-ОС/2019 г. „Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия ", ПРСР 2014-2020 г.,
 • 24.01.2019 РЕШЕНИЕ № СМ-01-ОС/2019 г. „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) - за „Жилищно застрояване” за поземлен имот с идентификатор 20465.157.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, местност „Хумата“, община Девин
 • 18.12.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-23-ОС/2018 г. „Увеличаване на съществуващо земеделско стопанство с 6,000 дка трайни насаждения от сливи в поземлен имот № 018001, местност „Равнища“, землище на село Павелско с ЕКАТТЕ 55035, община Чепеларе, област Смолян“
 • 21.09.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-22-ОС/2018г. "Промяна предназначението на територията от земеделска в горска територия по чл.81 от Закона за горите" за общински поземлени имоти в землищата на селата Борино, Буйново, Кожари, Чала и Ягодина, община Борино, област Смолян.
 • 17.08.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-21-ОС/2018 г. „Предприятие за бутилиране на изворна вода в землището на село Осиково, община Девин, област Смолян“ в УПИ II, кв. 21 по плана на село Осиково и подземен извор „Бяла стена“ разположен в поземлен имот с номер 006108, землище на село Осиково с ЕКАТТЕ 54198, община Девин, област Смолян
 • 10.08.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-20-ОС/2018г. „Горскостопански план (ГСП) на горските територии, собственост на община Сатовча“, на територията на ТП „ДЛС Дикчан“, село Сатовча, област Благоевград
 • 07.08.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-19-ОС/2018 г. „Отглеждане на трайни насаждения от сливи, картофи, естествени ливади и пчелни семейства по биологичен начин“, по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“
 • 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-18-ОС/2018 г. „Промяна предназначението на територията от земеделска в горска територия“ в поземлени имоти с номера 016066 и 016482, в землището на село Лясково с ЕКАТТЕ 44848, поземлен имот с номер 004007, в землището на село Стоманево с ЕКАТТЕ 69465 и поземлени имоти с номера 007387 и 005211, в землището на село Селча с ЕКАТТЕ 66130, община Девин, област Смолян.
 • 17.07.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-17-ОС/2018 г. „Създаване на трайни насаждения от сливови дръвчета“ в поземлени имоти с номера 004486 и 005192, землище на село Кремене с ЕКАТТЕ 39637, община Смолян, област Смолян
 • 12.07.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-16-ОС/2018 г. „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) – за разширение на производствена площадка за промишлено предприятие за производство на опаковки за нуждите на военната промишленост и транспортен достъп“ за поземлен имот с номер 017594 и част от поземлен имот с номер 017442, местност „Заевото“, землище на село Лясково, община Девин, област Смолян“
 • 29.06.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-15-ОС/2018г. „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) – за Предприятие за производство на опаковки за нуждите на военната промишленост“ за поземлен имот с номер 001004, местност „Лукова падина“, землище на село Лясково, община Девин, област Смолян“
 • 21.06.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-14-ОС/2018г. „Строителство на сгради в курортна зона“ поземлени имоти с идентификатори 23025.45.150 и 23025.46.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян.
 • 23.05.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-13-ОС/2018 г. Горскостопански план (ГСП)“ на горските територии, стопанисвани ГПК „Костовица“, разположени в землището на село Широка лъка, община Смолян
 • 19.04.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-12-ОС/2018 г. „Къща за гости“ в поземлен имот с идентификатор 23025.43.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян.
 • 19.03.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-11-ОС/2018 г. „Изграждане на склад към основно производство на мебели“ в поземлен имот с номер 012263, местност „Пшеничище“ и поземлен имот с номер 012266, местност „Въпката“, землище на село Барутин с ЕКАТТЕ 02779, община Доспат, област Смолян
 • 12.03.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-10-ОС/2018г. „Изграждане на жилищна сграда“, в поземлен имот с идентификатор 23025.158.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Хаджиосманското“, община Доспат, област Смолян.
 • 08.03.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-09-ОС/2018г. инвестиционно предложение: „Къща за гости“, в поземлен имот с идентификатор 67547.8.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Смилян, местност „Кравефермата“, община Смолян, област Смолян.
 • 21.02.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-08-ОС/2018 г. „Създаване на трайни насаждения от сливи“ в поземлен имот № 008083, местност „Голяма ливада“, землище на село Барутин, община Доспат, област Смолян.
 • 08.02.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-07-ОС/2018 г. „Горскостопански план (ГСП) и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП)“ за горски територии в в землището на село Богутево, община Чепеларе, област Смолян, на територията на ЮЦДП ТП „ДЛС Кормисош“ - гр. Лъки
 • 07.02.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-06-ОС/2018 г. „Изграждане на вилна сграда“ поземлен имот с номер 013073, местност „Пирамлик“, землище на село Дебеляново с ЕКАТТЕ 20290, община Баните, област Смолян
 • 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-05-ОС/2018 г. „Засаждане на едногодишни култури и създаване на трайни насаждения“ 1. Поземлен имот № 008013, местност „Друма“, землище на село Загражден с ЕКАТТЕ 30209, община Баните, област Смолян. 2. Поземлен имот № 000384, местност „Падината“, землище на село Глогино с ЕКАТТЕ 15117, община Баните, област Смолян. 3. Поземлен имот № 007035, местност „Равнища“, землище на село Босилково с ЕКАТТЕ 05737, община Баните, област Смолян. 4. Поземлен имот № 002024, местност „Фераджиевото“, землище на село Давидково с ЕКАТТЕ 20033, община Баните, област Смолян.
 • 23.01.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-04-ОС/2018 г. „Склад за дървен материал“ в част от поземлен имот с идентификатор 67547.2.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Смилян, местност „Мерханово“, община Смолян, област Смолян.
 • 17.01.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-03-ОС/2018 г. „Селскостопанска сграда - обор с помещения за съхранение на слама, сено, инвентар и помещения за почивка на персонал” в част от поземлен имот с номер 001006, местност „Карлък“, землище на село Мугла, община Смолян, област Смолян
 • 17.01.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-02-ОС/2018 г. „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща част от сграда (склад към дърводелски цех) във фабрика за производство на пелети, разположен в поземлен имот с идентификатор 05462.202.4 и изграждане на открити складове за съхранение на дървен материал, транспортна инфраструктура и озеленяване, в поземлен имот с идентификатор 05462.202.16 към съществуващ обект: „Дърводелски цех“
 • 09.01.2018 РЕШЕНИЕ № СМ-01-ОС/2018г. „Изграждане на База за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 02782.2.108 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Арда, местност „Гераница“, община Смолян, област Смолян
 • 22.12.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-25-ОС/2017г. „Горскостопански план (ГСП)“ за горски територии, стопанисвани ГПК „Ела-2001“, с. Гела, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 22.12.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-24-ОС/2017г. „Изграждане на вила за семеен отдих“ в поземлен имот с идентификатор 20465.538.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, местност „Кръстец“, община Девин, област Смолян
 • 06.12.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-23-ОС/2017г. „Горскостопански план (ГСП)“ за горски територии, стопанисвани ГПК „Бистрица“, с. Широка лъка, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 28.11.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-22-ОС/2017г. „Къщи за гости и барбекю“, в поземлени имоти с идентификатори 05462.99.17 и 05462.99.16 и в част от поземлени имоти с идентификатори 05462.100.6 и 05462.100.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борино, местност „Пъндъклъ“, община Борино, област Смолян
 • 08.11.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-21-ОС/2017 г. “Изграждане на селскостопанска сграда с помещения за едрогабаритна селскостопанска техника” в част от поземлен имот с идентификатор 69345.19.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стойките, местност „Карлък“, община Смолян, област Смолян
 • 01.11.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-20-ОС/2017г. „Цех за форматиране – преработка на камък, търговска част, офиси и гаражи“ в поземлен имот с номер 076002, местност „Карамешинско“, в землището на село Долен, ЕКАТТЕ 21868, община Сатовча, област Благоевград
 • 24.10.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-19-ОС/2017г. „Изграждане на курортна зона и зона за риболов, зелени площи и паркинг“ в поземлени имоти с номера 007200 и 007201, местност „Долна Бартина“, землище на с. Барутин, община Доспат, област Смолян.
 • 09.08.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-18-ОС/2017 г. „Горскостопанска програма (ГСП) за горите попадащи в ревир „Мурджов пожар“ в имоти с номера 215001, 215002, 215003, 215004, 215005, 215006, 215007, 215008, 215009, 215010, 215011, землището на село Манастир, община Лъки, област Пловдив,
 • 19.07.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-17-ОС/2017 г. „База за отдих“ в поземлен имот с номер 000332, местност „Лаките“, землище на село Ягодина, ЕКАТТЕ 87223, община Борино, област Смолян
 • 17.07.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-16-ОС/2017г. „Ваканционно селище – две вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 02782.2.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Арда, местност „Гераница“, община Смолян, област Смолян
 • 06.07.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-15-ОС/2017 г. „Горскостопански план (ГСП) и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП)“ на ГПК „Чил тепе - 97“
 • 22.06.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-14-ОС/2017 г. „Горскостопански план (ГСП) и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП)“ на гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГК „Ени-хан“
 • 19.06.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-13-ОС/2017 г. „Строителство на горски автомобилен път“ в местност „Кожарско дере“, землище на село Триград, община Девин, област Смолян, от териториалния обхват на ЮЦДП ТП „ДГС – Триград“.
 • 12.06.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-12-ОС/2017г. „Горскостопански план (ГСП) и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП)“ на ПК „Победа“, гр. Лъки, разположени в землищата на с. Джурково, с. Здравец, с. Лъкавица и гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив
 • 20.04.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-11-ОС/2017 г. „Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 23025.43.32 и 23025.43.19 и образуването на УПИ I -32, УПИ II-32 и УПИ III-19”, местност „Чинлий“, землище на град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 12.04.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-10-ОС/2017 „Къща за гости в поземлен имот с идентификатор 05462.227.7, местност „Долна Саборча“, землище на село Борино, община Борино, област Смолян
 • 30.03.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-09-ОС/2017 г. „Изграждане на къща за гости“ в поземлен имот с идентификатор 05462.20.7, местност „Батак“, землище на с. Борино, община Борино, област Смолян
 • 30.03.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-08-ОС/2017 г. „Осигуряване на транспортен достъп в поземлен имот с номер 000473, землище на село Песнопой и поземлен имот с номер 010029, землище на село Любино, община Ардино, област Кърджали”
 • 23.03.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-07-ОС/2017г. „Изграждане на работилница за дървообработка“ в поземлен имот с идентификатор 67547.6.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 10.03.2017 Решение № СМ-06-ОС/2017г. “Горскостопански план (ГСП)“ за горите и горските земи, собственост на община Чепеларе, област Смолян
 • 14.02.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-05-ОС/2017 г. „Създаване на трайно насаждение от орехи“ в поземлен имот с номер 000534, местност „Османкьово“, землище на село Давидково, община Баните, област Смолян и поземлен имот с номер 000558, местност „Чемериево“, землище на село Давидково, община Баните, област Смолян.
 • 03.02.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-04-ОС/2017 г. „Изграждане на улица“ поземлен имот с идентификатор 23025.51.10, местност „Ирийте“, землище на град Доспат, община Доспат, област Смолян
 • 03.02.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-03-ОС/2017 г. „Производство на дървени въглища по ретортен способ“ поземлен имот с идентификатор 05462.57.57, местност „Валта“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борино, община Борино, област Смолян
 • 02.02.2017 РЕШЕНИЕ № СМ-02-ОС/2017 г. „Изграждане на Базова станция на „Мобилтел“ ЕАД - SML0123 и външно електрозахранване“в проектен имот с идентификатор 67653.495.2, местност „Уройското“, землище град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 16.01.2017 Решение № СМ-01-ОС/2017г. „Горскостопански план (ГСП)“ за горите и горските земи собственост на физически лица, сдружени за управлението и стопанисването им в Горовладелско дружество (ГД) „Голина-Буково“, в землището на с. Малево, общ. Чепеларе, обл.Смолян