Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.04.2020

Преустановено е заустването на води от рудник “Батанци” в река Батанска край град Мадан. Това е в резултат на извършена проверка от експерти на РИОСВ - Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски Район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС в Смолян  по сигнал за побеляване на река Батанска от днес.

Рано сутринта е установено, че от находище „Батанци”, експлоатирано от „Върба Батанци” АД, аварийно са изпомпвани  непречистени руднични води, а част от тях са  заустени в река Батанска. До аварийното изпомпване се е стигнало вследствие на интензивно снеготопене през последните дни, след което значително количество вода е постъпила в подземните водосборници на находището,  където поради замътване, водите в галериите на рудника са придобили със  сиво-бял цвят. Заради  големия дебит и невъзможност всички замътени води да бъдат отведени в Рудоземската обогатителна фабрика (РОФ), се е наложило аварийно нерегламентирано заустване на част от тях в река Батанска. Това е  предизвикало нейното размътване и побеляване.

От РИОСВ – Смолян е възложено вземането на водна проба от отпъдъчната вода на участък Батанци преди заустването й.

За допуснатото аварийно изпускане на непречистени води срещу дружеството ще бъде стартирано административнонаказателно производство.

Във връзка с установеното изтичане на дренажни води от рудника в района на гр. Рудозем Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ определи следните места за вземане на водни проби: от река Батанска преди заустване на дренажните води и след заустване на дренажните води.

Взетите проби ще бъдат лабораторно изследвани по показателите:  разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, цианиди свободни, желязо, манган, цинк, мед, арсен, алуминий, хром общ, кадмий, олово, никел, живак и калциево-карбонатна твърдост.