Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Изграждане на екоселище „Сейкред ленд“, разположено в имот с идентификатор 022062 (образуван от ПИ №022035, 022021, 022018, 022029 и №022034), в м. „Коритото“, землище на с. Борово, община Лъки, обл. Пловдивска

13.03.2020

 Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на екоселище „Сейкред ленд“, разположено в имот с идентификатор 022062 (образуван от ПИ №022035, 022021, 022018, 022029 и №022034), в м. „Коритото“, землище на с. Борово, община Лъки, обл. Пловдивска, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян

 С Ъ О Б Щ А В А:
Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда с вх. №КПД-11-813-(6)/12.03.2020г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на екоселище „Сейкред ленд“, разположено в имот с идентификатор 022062 (образуван от ПИ №022035, 022021, 022018, 022029 и №022034), в м. „Коритото“, землище на с. Борово, община Лъки, обл. Пловдивска. Към искането е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32308 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 13.03.2020г.