Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА РУДОЗЕМ

10.02.2020

ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията/ ЗУТ, Община Рудозем съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП и на Доклад за Екологична оценка /ДЕО/ към него.
Провеждането на Обществено обсъждане на ДЕО и всички приложения към него е съгласно чл.21 на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 юли 2004 г., посл. изм. и доп.).
Общественото обсъждане ще се състои на 09.03.2020 г. в 13 ч. в заседателната зала на Община Рудозем  ет.2.
1. Информация за възложителя, отговорен за прилагането на плана: Община Рудозем 
 
Община Рудозем, Област Смолян
Кмет на Община Рудозем Румен Пехливанов
ХХХХ
ХХХХ
Лице за контакти : Кмет на Община Рудозем ХХХХХ
ХХХХХХ
Общият устройствен план на община Рудозем се изработва от
Екип, изготвящ Проект на ОУП на Община Рудозем
ДЗЗД „ПАЛЕ“ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
 Представляващ проектантски екип ОУП: урб. Николай Енчев ХХХХХХХХХ
Представляващ екип ЕО и ОСВ: инж. Антон Михайлов  ХХХХХХХХХХ;
инж. Стела Иванова - Р-л колектив ЕО ХХХХХХХХХ;
Лица за контакти:
Лице за контакти : Кмет на Община Рудозем – ХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
арх. Шебан Билянов ХХХХХХХХХХ
2. Орган, отговорен за приемането на плана
Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет – Рудозем.
Компетентен орган /КО за ЕО е РИОСВ Смолян
Финансиране на плана - Проектът на Общ устройствен план на Община Рудозем ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.
 
3. Обща информация за предложения план и екологичната оценка към него.
а) Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;
Общият устройствен план на Община Рудозем се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с РИОСВ Смолян.
б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;
Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Рудозем, настоящият ОУП е с прогнозен период до 20 години.
Времевата рамка на плана обхваща период от 20 години, за който ОУП следва да създаде планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на територията на община Рудозем с всички населени места и землищата им, съобразно целите за развитие, приети на национално, областно и общинско ниво.
ОУП се изготвя в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.
Екологичната оценка на ОУП се изготвя в процеса на изработване на Предварителния проект и предлага Мерки за отразяване в Окончателния проект и при прилагане на Плана, за да се осигури устойчиво развитие на Община Рудозем и опазване на околната среда и здравето на населението.
в)Основни цели на плана и на ЕО към него
Основната стратегическa цел на Общият устройствен план на Община Рудозем е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии. Да даде цялостна концепция за развитие на територията на община Рудозем, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените.
Главната цел на екологичната оценка на ОУП на Община Рудозем е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.
Екологичната оценка цели и да допринесе за интегрирането на въпросите на околната среда в изработването на ОУП на Община Рудозем и да осигури по-високо ниво на защита на околната среда и постигане на устойчиво развитие.
 
Обща информация за предложения план/програма:
Етапите на изпълнение на плана са:
1.      Изготвяне на ОУП на Община Рудозем - предварителен проект и Екологична оценка към него.
2.      Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./;
3.       Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
4.      Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО) на екологичната оценка към проекта на ОУП;
5.      Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
-           Изготвяне на Окончателен проект на ОУП и 14 дни преди окончателното му приемане на ОУП се съгласува. Изготвя се Справка по чл.29 , включваща анализ на съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО и съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за постигане целите на плана;
г) Географският обхват на ОУП включва цялата територия на община Рудозем.
Обхватът на разработката включва землищата на всички   населени места на територията на Община Рудозем –землището на общинския център – гр. Рудозем и двадесет и две села: Боево, Дъбова, Равнината, Борие, Елховец, Рибница, Бреза, Иваново, Сопотот, Бърчево, Кокорци, Чепинци, Бяла река, Коритата, Витина, Мочуре, Войкова лъка, Оглед, Грамаде, Пловдивци, Добрева череша и Поляна.
В териториалният обхват на община Рудозем  няма защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
В териториалния  обхват на община Рудозем попадат частично две защитени зони от НЕМ Натура 2000за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
BG0001030 "Родопи Западни"за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
BG0000372 "Циганско градище" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
4. Място за публичен достъп – Изготвеният Предварителен проект на Общ Устройствен план на Община Рудозем, Област Смолян с всички приложения и материали към него, включително и Доклад за екологична оценка на ОУП с всички приложения са на разположение на интересуващите се на адрес: Община Рудозем  Област Смолян 4960 гр. Рудозем бул.“България“ 15, етаж 2, кабинет 13 в сградата на Общинска администрация, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.
Допълнителни устни разяснения на място могат да бъдат получени от горепосоченото лице за контакт към община Рудозем. С отговори на поставени въпроси ще се ангажират и екипите, изготвили Предварителния проект на Общ устройствен план на Община Рудозем и екипът изготвил Екологичната оценка към него.
Документите са публикувани и на електронната страница на община Рудозем (http://www.rudozem.bg/) в секция „Обявления“.
 
  1. Време за публичен достъп и срок за изразяване на становища по документацията – 30 дни от датата на публикуване – от 07.02.2020 г. до 09.03.2020 г.
  2. Начин за изразяване на становище – становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: Община Рудозем, Област Смолян
4960 гр. Рудозем бул.“България“ 15 ХХХХХХХХХХХХ
e-mail obrud@abv.bg www.rudozem.bg
Кмет на Община Рудозем Румен Пехливанов
Лице за контакти : Кмет на Община Рудозем - Румен Пехливанов
 
 

07.02.2020 г.