Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Изграждане на тематичен парк за организиране на фестивали и спортно развлекателни мероприятия“ в ПИ с идентификатори 44402.20.193 и 44402.20.196, м. „Еливарник“, по КК на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян

20.01.2020

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на тематичен парк за организиране на фестивали и спортно развлекателни мероприятия“ в ПИ с идентификатори 44402.20.193 и 44402.20.196, м. „Еливарник“, по КК на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян
 
С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда с вх. №КПД-11-438-(6)/17.01.2020г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на тематичен парк за организиране на фестивали и спортно развлекателни мероприятия“ в ПИ с идентификатори 44402.20.193 и 44402.20.196, м. „Еливарник“, по КК на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян. Към искането е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31538 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 20.01.2020г.