Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Реализиране на къмпинг и обслужваща сграда към него“ в ПИ с идентификатори: 20465.161.12, м. „Вадата“, землището на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян

17.12.2019

 Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Реализиране на къмпинг и обслужваща сграда към него“ в ПИ с идентификатори: 20465.161.12, м. „Вадата“, землището на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян

С Ъ О Б Щ А В А:
Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда с вх. №КПД-11-669-(5)/13.11.2019г. и писмо за допълнителна информация с вх.№ КПД-11-669-(7)/13.12.2019г. за инвестиционно предложение: „Реализиране на къмпинг и обслужваща сграда към него“ в ПИ с идентификатори: 20465.161.12, м. „Вадата“, землището на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян Към искането е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31704 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 17.12.2019г.