Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА РУДОЗЕМ

08.11.2019

 ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА РУДОЗЕМ
 
съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” (ДВ, бр. 57/04 г., изм.).
 
1. Информация за възложителя, отговорен за прилагането на плана:
Община Рудозем
Община Рудозем, Област Смолян
Кмет на Община Рудозем Румен ХХХХХХХХХХХХХ Пехливанов
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Лице за контакти :
Кмет на Община Рудозем Румен ХХХХХХХХХХХ Пехливанов
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Архитект и инвеститорски контрол – арх. Шебан Билянов
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
 
2. Орган, отговорен за приемането на плана
Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет – Рудозем.
 
3. Обща информация за предложения план/програма:
а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;
 
Общият устройствен план на Община Рудозем се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с РИОСВ Смолян .
 
б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;
Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Рудозем, настоящият ОУП е с прогнозен период до 20 години.
 
Етапите на изпълнение на плана са:
1. Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм.и доп;
2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО) на екологичната оценка към проекта на ОУП;
4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
5. 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка по чл.29 включваща анализ на:
-                     съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО;
-                     съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за постигане целите на плана;
 
в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;
Общият устройствен план на Община Рудозем е с общински териториален обхват в област Смолян. Територията на общината, е разположена в южна България в Южен централен район за планиране  на обща площ 189.445. кв.км.
 
Обхватът на общината  включва землищата на всички 23 населени места град Рудозем и двадесет и две села: Боево, Дъбова, Равнината, Борие, Елховец, Рибница, Бреза, Иваново, Сопотот, Бърчево, Кокорци, Чепинци, Бяла река, Коритата, Витина, Мочуре, Войкова лъка, Оглед, Грамаде, Пловдивци, Добрева череша, Поляна.      
 
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);
Защитени територии/ ЗТ  На територията на община Рудозем не са ситуирани Защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
Защитени зони/ЗЗ от екологичната мрежа „Натура 2000“.Територията на община Рудозем включва части от две защитени зони, обявени по реда на ЗБР от НЕМ Натура 2000за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна : BG0001030 "Родопи Западни" и BG0000372 "Циганско градище"
 
д) основни цели на плана/програмата;
Главната цел на екологичната оценка на ОУП на Община Рудозем е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.
Екологичната оценка цели и да допринесе за интегрирането на въпросите на околната среда в изработването на ОУП на Община Рудозем и да осигури по-високо ниво на защита на околната среда и постигане на устойчиво развитие в България.
Основната стратегическa цел на Общият устройствен план на Община Рудозем е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии.
 
е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);
Проектът на Общ устройствен план на Община Рудозем ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.
 
ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;
 
1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната оценка към проекта на ОУП;
4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
 
3. Орган, отговорен за прилагането на плана;
Контролният орган по реда на Закона за устройство на територията - кмета на Община Рудозем
 
4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;
 
Одобряване на Предварителният проект на ОУП от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Решение на Общински съвет Рудозем на окончателния проект на ОУП.
 
5. Място за публичен достъп и време за запознаване с доклада за екологична оценка към Общ устройствен план и лице за контакти:
Публичен достъп до екологичната оценка и Предварителния проект на ОУП на Община Рудозем осигурен на адрес http://rudozem.bg/bg/news/news-1/obyava-za-provejdane-na-konsultacii-po-ekologichna-ocenka-kam-oup-na-obshtina-rudozem-760.html и
Община Рудозем, област Смолян  Пълен пощенски адрес:Община Рудозем, Област Смолян, бул.“България“ 15.
Кмет на Община Рудозем Румен ХХХХХХХХХХХХ ПехливановХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Лице за контакти : Кмет на Община Рудозем Румен ХХХХХХХХ Пехливанов ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Архитект и инвеститорски контрол – арх. Шебан Билянов ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
 
6. Срок за изразяване на становище по екологичната оценка на ОУПО и Предварителния проект на ОУПО Рудозем:
30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от  04.11.2019 г.
 
7. Начин на изразяване на становищата:
Становища могат да се депозират на пълен пощенски адрес: Община Рудозем, област Смолян, град Рудозем, бул. „България” № 15; ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ , в деловодството в сградата на община Рудозем.
 
Докладът по Екологична оценка към ОУП на Община Рудозем подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.